TEAMET: Aleksander Wisem Sahnoun (til venstre), Simen Knutzen og Kristina Jacobsen ivaretar Ferds investeringer i verden utenom Norden.

Forfatter: Ferd, ved Hans Gudmund Tvedt
Foto: Sveinung Bråthen

Ferd har definert Norden som sitt hjemmemarked og primære operasjonsområde. Men ett av forretningsområdene skiller seg ut: Ferd Ekstern Forvaltning investerer i resten av verden, i dag med USA og Asia som de viktigste områdene geografisk.

– Som navnet forteller gjør vi våre investeringer gjennom eksterne fond. Samtidig fokuserer vi på markeder som utfyller områdene hvor Ferd investerer direkte – ikke bare geografisk, men også ved at investeringene er i selskaper med vekstdrivere som det er færre av i Norden, sier Kristina Jacobsen, Head of External Managers.

Hun legger til at målet er en attraktiv avkastning over tid, samtidig som investeringene skal bidra til å diversifisere Ferd, og dermed gjøre den totale investeringsporteføljen mer robust.

MÅLENE: – Ferd Ekstern Forvaltning skal oppnå en attraktiv avkastning over tid, samtidig som investeringene våre skal bidra til å diversifisere Ferd, og dermed gjøre den totale investeringsporteføljen mer robust, sier Kristina Jacobsen. Foto: Sveinung Bråthen

Sterkt første tertial

Jacobsen kan ellers fastslå at de første fire månedene av 2023 har hatt en god utvikling: Global Equity mandatet oppnådde en vekst på 7,8 prosent i amerikanske dollar, som er valutaen forretningsområdet opererer i. Med svekkelsen av den norske kronen tilsvarer dette hele 18,2 prosent hittil i år omregnet i norske kroner.

– Resultatet var i utgangspunktet godt, men vi kan jo ikke ta æren for at det ble enda mye bedre, omregnet i norske kroner. Vi er jo likevel glad for at vi i første tertial mer enn har tatt igjen hele tapet fra 2022, som ble et svakt år i våre markeder – med utbrudd av krig i Europa, ettervirkninger av koronapandemien, problemer i forsyningslinjene, og i tillegg stigende renter, inflasjon og resesjonsfrykt, sier hun.

– Og særlig bra blir innhentingen av fjorårets tap når man tar i betraktning at heller ikke 2023 har manglet utfordringer: Bankkollapser i USA og Sveits, fortsatt krig, inflasjon og renteøkninger, og vedvarende resesjonsfrykt som nylig ble håndfast virkelighet i Tyskland, supplerer Senior Investment Manager Aleksander Wisem Sahnoun.

– Så verden er fortsatt preget av geopolitisk uro og mye usikkerhet. Selv om første tertial viste seg å bli bra, skal vi ikke ta noe for gitt når det gjelder resten av året. Det gjenstår dessuten å se hva bidraget fra kronekursen blir. Vi kan se en ytterligere svekkelse, en reversering av den bevegelsen vi har sett, eller kanskje kronen stabiliserer seg på dagens nivå, legger han til.

TEMA TEKNOLOGI: Simen Knutzen understreker at teknologi i stadig økende grad er en sentral del av selskapers forretningsmodell i de fleste sektorer. Som eget tema åpner Teknologi imidlertid for mer spissede investeringer i selskaper som driver utviklingen fremover på begrensede områder. Foto: Sveinung Bråthen

To ulike mandater

Ferd Ekstern Forvaltning hadde ved årsskiftet en forvaltningskapital på 7,3 milliarder kroner, tilsvarende rundt 17 prosent av Ferds totale kapital. Investeringene er fordelt på to forskjellige investeringsmandater: Global Fund Opportunities skal utnytte spesifikke markedsmuligheter med høy avkastningsforventning og risikoprofil. Det dreier seg i stor utstrekning om investeringer som må beholdes over tid for å gi uttelling, og som ikke uten videre kan selges. Eller sagt på en annen måte, en stor andel av de 3,3 milliardene kroner mandatet forvalter er lite likvid.

Dette i motsetning til Global Equity mandatet:

– Mandatets 4 milliarder kroner forvaltes med attraktiv absolutt avkastning som mål, sammen med en meravkastning over tid i regioner og sektorer som komplementerer Ferds totalportefølje. Vi valgt ut temaer med tydelige underliggende strukturelle vekstdrivere, og har investert i et utvalg aksjefokuserte investeringsstrategier som investerer i de utvalgte teamene , sier Jacobsen.

– Siden Global Equity mandatet består av aksjefond som investerer i børsnoterte selskaper, utgjør dette et likvid og skalerbart område for Ferd, og som kan selges og kjøpes raskt i markedet når det er hensiktsmessig, sier Sahnoun.

Han legger til at den komplementerende effekten utover geografisk fokus er synlig gjennom at Global Equity er investert i større selskaper enn Ferds direkte investeringer, har en lavere andel i sykliske selskaper og en høy andel av investeringene i grønne og «digitale» selskaper.

Investeringstemaer og KI

Ekstern Forvaltning har definert fire investeringstemaer for Global Equity; Asia, Det Grønne Skiftet, US Centric og Teknologi

– Det blir jo nødvendigvis en viss overlapp mellom investeringstemaene, men de bidrar likevel til å skape ryddighet og struktur, kommenterer tredjemann på Ekstern Forvaltnings team: Simen Knutzen er nyansatt Investment Manager i forretningsområdet, men har en solid bakgrunn fra kapitalforvaltning fra Nordea, der han blant annet opparbeidet betydelig erfaring fra å velge ut aksjefond og sette sammen porteføljer. (Se også Nytt om navn på baksiden av Ferdmagasinet.)

Aleksander Wisem Sahnoun trekker frem kunstig intelligens (KI) som et område med en betydelig grad av overlapping. Han er en av flere medarbeidere i Ferd som arbeider spesielt med å følge med på utviklingen og analysere muligheter og utfordringer:

KI representerer inngangen til en helt ny epoke i datateknologien, og kan vise seg å være en av de virkelig store game changers i historien. Teknologien vil etter hvert påvirke alle sektorer. For Ferd som helhet er det viktig å forstå på hvilke måter, og hvordan vi kan dra nytte av dette. Vi har KI som et sentralt tema i samtalene vi jevnlig har med de 17 forvalterne vi samarbeider med, og som på sin side kan bidra med innsikt og nye perspektiver fra en rekke sektorer og regioner rundt om på kloden, sier han.

SVINGNINGER: Aleksander Wisem Sahnoun (til venstre) og Simen Knutzen følger nøye med på utviklingen i utvalgte markeder verden over. Foto: Sveinung Bråthen

Teknologi og US Centric

Temaet Teknologi er det minste av investeringene i Global Equity, det skyldes at teknologi i stadig økende grad er en sentral del av selskapers forretningsmodell i andre sektorer, samt at selskaper ofte er like relevante under andre temaer. Teknologi som eget tema omfatter investeringer i den strukturelle veksten som underbygges av den digitale transformasjonen, og som er en viktig faktor nær sagt overalt.

– Dette åpner for mer spissede investeringer i selskaper som driver utviklingen fremover på begrensede områder. Andelen investert innenfor teknologiteamet ses opp mot den totale investeringen i digitale selskaper i mandatet. For eksempel er vi gjennom US Centric investert i store teknologiselskaper som Microsoft, Alphabet og Nvidia, sier Simen Knutzen.

I US Centric investerer vi i globalt ledende selskaper med tydelige og varige konkurransefortrinn i store markeder. Selv om USA «bare» utgjør rundt en fjerdedel av verdensøkonomien, så har over halvparten av verdens største selskaper hovedkontor her. Det gjelder eksempelvis mange amerikanske teknologiselskaper, men temaet rommer også andre land og kategorier av selskaper, som Nike, Visa, og det danske farmasiselskapet Novo Nordisk, for bare å nevne noen få, sier han.

Kina, India Og Resten Av Asia

Temaet Asia er på sin side selvforklarende. Rundt 60 prosent av Jordens befolkning bor i verdensdelen, som rommer en rekke land preget av rask strukturell vekst, og som tilsammen står for en stor del av den globale veksten.

– India passerte nylig Kina som verdens mest folkerike land og står for en god del av mandatets Asia-investeringer, bak Kina, som står for den største andelen. Taiwan følger etter – mens resten av investeringene er fordelt på øvrige land i verdensdelen, forteller Aleksander Sahnoun.

Han legger til at de fleste investeringene er i selskaper som primært er eksponert mot Asia og asiatiske land. Dette gjør selskapene mindre påvirket av politikk og eksport til vestlige land, sier han.

Det grønne skiftet

– Det grønne skiftet har en naturlig plass som eget investeringstema. Klima- og miljøutfordringene betyr at verden står overfor fundamentale strukturelle endringer i de kommende tiårene. Det vil være nødvendig med svært store investeringer, samtidig som dette er et område preget av økende politisk og regulatorisk medvind i takt med at utfordringene blir mer akutte og bedre forstått, sier Kristina Jacobsen.

Hun forteller at Global Equity har investert gjennom tre forvaltere med litt forskjellig fordeling av fokus på løsninger for redusert karbonavtrykk, for bærekraftig energiproduksjon, og utfordringer utenom energisektoren, som vannforsyning, bærekraftig jordbruk, forurensing og sirkulærøkonomi.

– Til sammen identifiserer disse tre forvalterne det de mener er de mest attraktive selskapene på global basis rettet mot grønn omstilling. Dermed får vi en attraktiv eksponering mot de globale mulighetene innenfor det grønne skiftet, sier hun.

– Og dette er i tråd med både Ferds og Ferd Ekstern Forvaltnings ambisjoner innenfor det grønne skiftet. Vi har bærekraft og ansvarlighet i sosiale og forretningsmessige forhold som en integrert del av vår investeringsprosess og løpende oppfølging. Vi ønsker å bidra til skjerpet fokus på bærekraft i forvaltningsbransjen, og gjør dette gjennom jevnlig dialog med våre samarbeidspartnere, avslutter Kristina Jacobsen.