Lier kommune har et behov for å styrke sitt forebyggende tilbud til barn og unge, spesielt for unge som står i fare for å ikke fullføre videregående opplæring. Ved hjelp av den sosiale entreprenøren Trygg av natur, skal de arbeide mot denne målgruppen ved å bruke naturen som mestringsarena.

Brofinansiering er et virkemiddel som gjør det mulig for Lier kommune å teste et pilotprosjekt med lav risiko. Ferd Sosiale Entreprenører fullfinansierer tiltaket Trygg av natur inntil partene når avtalte mål. Deretter tar kommunen over finansieringsansvaret, forplikter seg til å videreføre tiltaket og tilbakebetale deler av investeringen. Kommunen tar dermed ingen risiko dersom tiltaket ikke virker etter hensikten, sier Katinka Greve Leiner, administrerende direktør i Ferd Sosiale Entreprenører.

Nyskapende modell
Prosjektet innebærer at Trygg av natur skal tilby Naturskolen og Naturdag for ungdomsskoleelever på 8. trinn i Lier kommune. Tilbudet er særlig egnet for ungdom som trenger å styrke evnen til å håndtere stress, press og bli bedre på samspill med andre. I tillegg skal Trygg av natur tilby de ansatte i kommunen kompetanse om livsmestring og gjøre kommunen i stand til å videreføre tilbudet i egen regi.

– Vår metodikk skal bidra til at flere unge i kommunen opplever tillit, handlingsrom, medbestemmelse og tilhørighet. Vi håper denne modellen for samarbeid mellom det offentlige, sosiale entreprenører og sosiale investorer kan være en modell for andre kommuner også, sier Jørgen Moland i Trygg av natur.

Betaler for resultater
Partene har vært gjennom et utviklingsarbeid i 2019 for å finne en modell alle kunne enes om. Den endelige modellen ble en hybrid mellom brofinansiering og effektkontrakt.

– Ferd SE har gjort det mulig for Lier kommune og Trygg av natur å jobbe for å sikre at barn og unge får en lystbetont, selvstyrt og trygg oppvekst. Prosessen som har ledet frem til Norges første «effektkontrakt» på det sosiale feltet har vært lærerik og krevende. Å sette suksessindikatorer og tallverdier på utbyttet av forebyggende mestringstiltak er nærmest umulig, hvis ikke kjøper har klart for seg hva de vil oppnå. Det har Lier kommune hatt hele veien, fortsetter Moland.

Økt livsmestring
Det kortsiktige målet med tiltaket er at lærere og elevene rapporterer forbedringer knyttet til livsmestring, redusert stress og press. Det langsiktige målet er lavere frafall fra videregående skole for ungdommer som har deltatt på Naturskolen. Både det kortsiktige og langsiktige målet vil bli evaluert ved hjelp av forhåndsbestemte indikatorer.

– Vi ønsker å gi elever som sliter med å mestre livene sine et effektivt endringsverktøy. I tillegg skal dette være kompetanseheving for lærere slik at de i større grad kan benytte naturen som klasserom, sier Kari-Ann Dale, kommunalsjef for oppvekst i Lier kommune.

– Å komme frem til en avtale om brofinansiering og innhold i opplegget har vært en grundig og lærerik prosess. Dette er første gang kommunen har inngått en slik avtale. Det har vært gode diskusjoner og interessante problemstillinger og gode mennesker å jobbe sammen med, avslutter Dale.

 

TEKST: ANNIKEN GRUNDT