Offentlig sektor og sosiale entreprenører

Sosiale entreprenører har ofte tjenester som retter seg mot marginaliserte målgrupper eller mennesker i utenforskap. Derfor er samarbeid med offentlig sektor, eller salg av tjenester til dem, gjerne en naturlig del av forretningsmodellen.

Det offentlige står i økt press for å utvikle nye og mer effektive velferdstjenester slik at de kan holde tritt med samfunnsendringene. Dette har ført til at stadig flere kommuner ønsker å samarbeide med sosiale entreprenører.

Fordi sosiale entreprenører ikke er en enhetlig gruppe kan det noen ganger være utfordrende å finne en samarbeidsform som fungerer for både entreprenørene og den offentlige part. Mange faktorer påvirker samarbeidsmulighetene, slik som organisering, holdninger, økonomi, juridiske spørsmål og silotenkning. Tross utfordringene finner flere og flere gode løsninger på dette, og mange mennesker får nytte av dette landet over.

Les mer om hva som kjennetegner sosiale entreprenører her.

Hvordan kan jeg kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører?

Sosiale entreprenører opplever ofte regelverket for offentlige anskaffelser som en hindring og barriere for samarbeid med det offentlige. Samtidig er mange offentlige innkjøpere usikre på hvordan de kan samarbeide med og kjøpe tjenester eller produkter fra sosiale entreprenører, både rent praktisk og med rettslig trygghet. Vi ser denne barrieren som en uforløst mulighet og har derfor tatt initiativet til å utarbeide en juridisk veileder.

Juridisk veileder

Veilederen skal vise offentlige oppdragsgivere mulighetsrommet de har innenfor loven om offentlige anskaffelser. Den skal også vise hvordan man kan skape stor sosial merverdi ved aktivt å bruke det handlingsrommet som finnes i regelverket.

Veilederen gir i tillegg svar på ulike problemstillinger, som for eksempel om sosiale entreprenører er ideelle eller kommersielle virksomheter og hva de ulike organisasjonsformene har å si for handlingsrommet. Den gir også kunnskap om hvordan en offentlige aktør kan inngå en avtale med en sosial entreprenør, om man kan forfordele en sosial entreprenør eller om man kan kjøpe uten konkurranse fordi produktet eller tjenesten er unik.

iMAL har utviklet et digitalt læremiddel som skal hjelpe alle elever til å lykkes med bokstaver, lesing og skriving allerede fra første dag på skolen. Foto: Line L. Wendel.

Bred forankring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gav i 2017 ut et inspirasjonshefte om samarbeid mellom sosiale entreprenører og offentlig sektor. Veilederen tar dette arbeidet et steg videre og er godt forankret i både offentlig sektor og i fagmiljøer for sosiale entreprenører.

Ferd Sosiale Entreprenører har laget veilederen sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling, DIFI, Innovasjon Norge, KS Kommunesektorens organisasjon, Oslo kommune v/Velferdsetaten, Bærum kommune og SoCentral.

Veileder for offentlige oppdragsgivere i møte med en sosiale entreprenør