Ferd Sosiale Entreprenører jobber aktivt med impact management sammen med våre porteføljeselskaper. Men hva betyr impact management og hvorfor bruker vi ikke en norsk betegnelse? 

Det finnes ingen enhetlig og allmenn definisjon, men vi gjør et forsøk på å definere og forklare gjennom seks hovedpunkter:

Et fagfelt i modning og utvikling

De siste årene har det skjedd et viktig skifte blant sosiale entreprenører og sosiale investorer. Man snakker ikke lenger bare om måling av sosiale resultater; impact measurement, men også om impact management. Internasjonalt skjer det betydelig tverrfaglig arbeid for å sikre at sentrale aktører benytter samme terminologi og at det finnes felles rammeverk og metodikk for hvordan man skal jobbe med impact management[1]. Også i Norge har dette arbeidet startet – og Ferd SE og andre miljøer samarbeider for å forsøke å standardisere både språk og metodikk. Men, per i dag finnes det ingen god norsk betegnelse for impact management som sikrer en enhetlig forståelse. Derfor brukes den engelske betegnelsen (enn så lenge). 

Så hva er egentlig impact management?

1. Measure, manage, maximise…

For en sosial entreprenør er det å skape sosiale resultater kjerneaktiviteten i virksomheten – altså å skape positive endringer for den gruppen mennesker entreprenørens aktiviteter eller produkter retter seg imot. Det er helt essensielt for en sosial entreprenør å vite at den endringen man tilstreber faktisk skjer, at endringen skjer for flest mulig og at den skjer på den mest kostnadseffektive måten.

Impact management tar tak i den sosiale entreprenørens kjerneaktivitet gjennom begrepene measure, manage og maximise. Man skal ikke bare måle sosiale resultater, men også styre etter dem for å ta gode velfundamenterte strategiske og operasjonelle beslutninger som maksimerer den sosiale effekten. Impact management er en systematisk og kontinuerlig prosess med definerte faser og handlinger man jobber seg gjennom for å nettopp sikre at man oppnår den endringen man ønsker å skape. Se figur for rammeverket Ferd SE benytter nedenfor.

2. Involvere målgruppen – brukerstyrt utvikling

Forestill deg at du er en entreprenør som tilbyr et program for å hjelpe tidligere innsatte komme i jobb etter fengselsoppholdet. Du måler og finner at 60 % av deltakerne fikk seg jobb i etterkant av programmet. Er du fornøyd med resultatet? Kanskje ikke – for det er jo en stor andel som ikke klarte å få seg jobb. Hva hvis du da snakket med de som ikke hadde fått seg jobb og fant at de trengte mer hjelp til å skrive søknader, intervjutrening eller annet? Og ved å gjøre helt spesifikke endringer på tjenesten din, vil du kunne oppnå bedre jobbdeltakelse i etterkant av programmet. Å involvere målgruppen din og forstå hva som er viktig for dem, og å gjøre endringer på tjenesten din som gjør at den treffer bedre – er et eksempel på å styre etter sosiale resultater.

3. Minimere risiko for negativ impact

La oss si at ved å justere litt på tjenesten får 20 % flere av de tidligere innsatte seg jobb. Er dette et godt resultat? For å kunne si noe om det må entreprenøren vite mer om hvilken endring programmet har hatt på de 20 % som ikke fikk seg jobb. Har disse det bedre eller dårligere etter programmet? Kanskje har de begynt på en utdannelse? Kanskje har de fått ny motivasjon, og finner mening i frivillig arbeid eller annet? Men hva hvis en slik positiv endring ikke har funnet sted? Hva hvis deltakerne som ikke har fått seg en jobb er mer deprimerte og motløse etter programmet enn hva den var i utgangspunktet? Hva hvis selvmordstallene for disse øker? Har man da skapt positive resultater?

Impact management handler om å være klar over risikoen for negativ impact,og minimere den – nettopp for å optimalisere den positive endringen man skaper. Hva hvis man gikk tilbake og analyserte egenskaper ved målgruppen– og fant at flertallet av de som fikk jobb etter programmet hadde et sosialt nettverk? Nettopp for å minimere negative resultater kan programmet spisse målgruppen sin mot tidligere innsatte som har et sosialt nettverk. Da vil de kanskje oppnå nær 100 % uttelling. Gitt at de faktisk skaper negativ effekt for de som ikke klarer å fullføre, vil dette være en god løsning.

Det betyr ikke at de uten sosialt nettverk ikke skal få hjelp, men for dem må man utvikle en annen løsning som faktisk fungerer for den målgruppen.

4. Ansette de riktige

For å ta et eksempel fra Ferd SE sin portefølje. Flere av våre entreprenører ansetter mennesker med ulike bakgrunner, med det formål at de skal få en verdig inntekt, mestringsfølelse og evne til håndtere og styre sitt eget liv. Å ansette de som fungerer godt i jobben er viktig. Nedsiden ved å føle at man ikke mestrer og klarer å beholde en jobb oppleves vanskelig for de aller fleste av oss, og for grupper som har levd utfordrende liv vil dette kunne oppleves som et betydelig nederlag – og faktisk gi negativ impact for personen. I en slik kontekst kan impact management handle om å arbeide kontinuerlig og systematisk for å sikre gode rutiner og metoder for å velge de som akkurat dette jobbtilbudet kan passe for.

5. Optimalisere også ut i fra et kostnadsperspektiv

Som en sosial entreprenør ønsker du å få mest mulig sosial endring for hver krone du bruker for å utføre aktiviteten din – på samme måte som at man ønsker å maksimere profitt hvis man er en kommersiell aktør. Impact management handler derfor også om å utføre aktivitetene sine så effektivt som mulig. Fra det tidligere eksempelet; Hva hvis du kunne holdt et 3-måneders program i stedet for et 6-måneders program og oppnådd de samme resultatene? Da kunne de kjørt programmet til halvparten av kostnaden og fått mulighet til å hjelpe flere.

6. Valg av sosiale indikatorer

Det å måle sosiale resultater er mye vanskeligere enn å måle økonomiske resultater. Det finnes ikke en standard for sosiale indikatorer på samme måte som det finnes en norsk regnskapsstandard. De sosiale entreprenørene i vår portefølje gjør et grundig arbeid i å finne måleindikatorer som skal kunne si noe om hvorvidt de oppnår den endringen de ønsker. Som følge av utvikling og modning av impact managementfeltet vil det nok i fremtiden komme større grad av standardisering i form av indikatorbiblioteker og bransjestandarder som også gir mulighet til å sammenligne på tvers av ulike selskaper.

For mer informasjon om Impact Management klikk her

[1] Se for eksempel impactmanagementproject.com

Foto: Martine Kolstad