Lifetools

Lifetools. Photographer: Simen Falck

Retten til et verdig liv

Over 6000 nordmenn har store kommunikasjonsutfordringer fordi de mangler verbalt språk og kun kommuniserer med bevegelser, lyder og mimikk. Mange av dem har ingen eller liten kognitiv forutsetning for å lære å bruke etablerte kommunikasjonsløsninger som allerede finnes på markedet.

Lifetools har derfor utviklet det digitale kommunikasjonsverktøyet KnowMe som hjelper denne gruppen å forstå og bli sett og forstått. Løsningen gir tydelige positive livsendringer i form av for eksempel økt deltagelse, utfoldelse og inkludering i et felleskap. I tillegg observeres økt trygghet og økt livskvalitet for foreldre, søsken og andre omsorgspersoner fordi de vet at barna kan forstå og bli forstått når de er i barnehage, skole eller avlastningshjem.

Filming, tolking og digital tilgjengeliggjøring

Kjernen i KnowMe er filming og tolkning av non-verbal kommunikasjon som kroppsspråk, ansiktsuttrykk og lyder satt i en sammenheng. Alle har sin form for kommunikasjon og ved å filme, tolke og tilgjengeliggjøre den non-verbale kommunikasjonen digitalt, får man muligheten til å kommunisere med personen. Målgruppen til KnowMe har ofte et stort hjelpebehov fra ulike tjenester gjennom hele livet. Derfor er ofte også et stort antall hjelpepersoner involvert, f.eks. spesiallærere, fysioterapeuter, ergoterapeut og avlastning. Gjennom KnowMe får de mulighet til å ivareta personens behov på en betydelig mer medmenneskelig og verdig måte gjennom hele personens livsløp og til tross for forskjellige hjelpepersoner.

Kombinerer teknologi og veiledning

Ved overgangen til nye livsarenaer som for eksempel fra barnehage til skole får barnet nye hjelpepersoner. KnowMe sikrer at viktig informasjon ikke går tapt ved slike overganger. Samtidig er ikke teknologien nok i seg selv for å sikre et godt språkmiljø rundt barnet. Derfor omtaler Lifetools utviklingen av KnowMe som et kommunikasjonsprosjekt der de kombinerer teknologi med grundig opplæring og god pedagogisk veiledning for å tilrettelegge for et optimalt språkmiljø rundt personen gjennom hele livet. I tillegg har selskapet fått støtte av Forskningsrådet til å utforske bruk av AI-teknologi og maskinlæring for å kunne utforske om det er mulig å automatisere gjenkjenningen og tolkningen av kroppsspråk, mimikk og lyder.

Skreddersydd investering linket til impact

Vi ser et stort potensial i Lifetools både knyttet til den sosiale effekten og muligheten for å få en god og stabil økonomisk situasjon for selskapet. De er imidlertid i en tidlig fase, og har et relativt stort kapitalbehov for å nå sine ambisjoner.

Vi har derfor valgt å investere i selskapet med en variant av en såkalt SAFE (simple agreement for future equity). Dette betyr at selskapet får pengene nå, mens vi har en fremtidig rettighet til å tegne aksjer i selskapet. Dette er fordelaktig for gründer fordi det begrenser tidlig utvanning, samtidig som vi sikrer at vi ikke kommer inn med egenkapital før selskapet er robust nok til å tåle våre governance-krav, samt at både impact- og økonomisk potensial er tydeligere bekreftet. Avtalen er unik fordi prisingen av selskapet i vårt fremtidige aksjekjøp er linket til impact på en slik måte at vi vil måtte betale mer for aksjene dersom selskapet når sine impact-mål i perioden. Dette passer med vår profil som impact first investor, dvs. at den sosiale avkastningen vektes høyere enn økonomisk avkastning.

Om selskapet

Etablert: 2017
Gründer: Morten Hope
Organisasjonsform: AS 

Sosiale resultater 2021

228

mennesker har fått mulighet til å bli forstått.

855

pårørende opplever mindre bekymring for sine barn.

60%

andel hjelpepersoner som mener at personen blir mer aktiv i egen hverdag.

70%

andel hjelpepersoner som mener at de kjenner personen bedre.