Utbyggingsområdet på Vestre Billingstad omfatter 190 mål, og er i dag hovedsakelig preget av eldre næringsbebyggelse. Her skal det komme 1640 boliger, mesteparten blokker med variert høyde og utforming, men også et mindre rekkehusfelt.

– Drøyt 400 av boligene skal bygges på tomten som Ferd eier, mens tre andre grunneiere skal stå for de resterende, forteller Thorbjørn Barrett Sele, prosjektdirektør i Ferd Eiendom, i et intervju i Ferdmagasinet.

Ikke mer trafikk!
Asker kommune har miljøvennlig utvikling som et overordnet mål, og stilte derfor krav om at det nye boligområdet ikke må gi noen økning i biltrafikk fra dagens nivå.

– 1640 boenheter ville normalt medført en betydelig trafikkøkning, så vi måtte tenke nytt og utradisjonelt, og med fokus på «grønn mobilitet», sier Barrett Sele. Reguleringsplanen ble derfor utformet i tett samarbeid mellom Asker kommune og de fire grunneierne, som nedsatte en felles prosjektgruppe med representanter for alle berørte parter, kollektivtrafikkaktører, arkitekter og landskapsarkitekt inkludert.

Lett å velge grønt for folk flest
– Strenge krav om grønn mobilitet til tross, så var det samtidig klart at Vestre Billingstad måtte planlegges som et attraktivt boligområde for folk flest. Vi måtte gjøre det lett og naturlig å velge miljøvennlig transport for mennesker med normale prioriteringer, vaner og transportbehov. På Vestre Billingstad skal beboerne fristes av grønne løsninger, også når de handler ut fra egne behov og pur egeninteresse, sier Barrett Sele.

For å oppnå dette tok man utgangspunkt i et nett av trafikkakser optimalisert for gang- og sykkeltrafikk, med kortest mulig vei til jernbanestasjon og bussholdeplass – som på sin side gis en attraktiv utforming med gode muligheter til trygg sykkelparkering. Det legges også vekt på at trafikkaksene skal være innbydende, med sosiale møteplasser og opplevelsesmuligheter, mens butikker og publikumsrettede funksjoner legges nær bussholdeplassen.

Delesykler, bilpool – og plass for egen bil
Beboerne får medlemskap i en obligatorisk, men gratis «grønn mobilitetspakke», som gir tilgang til både delesykler og bilpool, og hvor man bare betaler for bruken. Og tross høy prioritet for grønn mobilitet kan beboerne også bestille parkering og garasje for bil og elbil.

– Nye ideer og arbeidsmetoder i dette prosjektet har ikke bare har gitt et boligområde med bedre miljøegenskaper, men også høyere bokvalitet. Og Ferd Eiendom har høstet erfaringer vi kan utnytte både i nye boligprosjekter og i utviklingen av næringsbygg, sier Thorbjørn Barrett Sele.

Les hele saken i Ferdmagasinet