Allerede samme dag som overtakelsen ble endelig satte vi i gang et to-dagers kickoff i Stockholm, der vi samlet alle de 40 ansatte i Sverige og 25 fra Norge. Vi så ingen grunn til å vente med å bli bedre kjent med hverandre, og med å starte prosessen med å utvikle et godt samarbeid, forteller Håkon Glimstad Kristiansen, Mestergruppens strategidirektør, i et intervju med Ferdmagasinet.

Medlemmer som medeiere
Mestergruppen har erfaring fra en rekke oppkjøp siden Ferd Capital gikk inn som største eier i 2011. Dette er imidlertid konsernets første satsning utenfor Norge, og samtidig en inngang til et stort marked som har mange likhetstrekk med det norske.

Det har lenge vært et visst samarbeid mellom XL-BYGG i Norge og Sverige, så begge parter kjenner hverandre og har opparbeidet tillit, sier Tore Aasen, direktør for kategori og innkjøp. Han mener at dette trolig har gjort det lettere for XL-BYGGs svenske aksjonærer, det vil si medlemmer som driver egne butikker, å akseptere Mestergruppen og Ferd som nye hovedeiere. Før Mestergruppen kom inn i bildet var XL-BYGG AB hundre prosent medlemseid, med 60 frittstående kjøpmenn som driver 86 butikker over hele Sverige. Dette i motsetning til Norge, der noen butikker er eid av Mestergruppen direkte, andre av lokale kjøpmenn.

Vi har gode erfaringer med å ha medlemmene som medeiere i Norge, men de to eierskapsformene har ulike sterke sider. Vi ser at de som driver sin egen butikk gjerne har sterk driv og solid kremmerånd. Men for å henge med i den raske utviklingen trengs mye kapital og ressurser, særlig for store butikker, og da kan direkte eierskap fra Mestergruppen være en bedre løsning, sier Aasen.

Konsolidering
I både Norge og Sverige er byggevarehandelen inne i en fase preget av konsolidering, parallelt med at bransjen står overfor store endringer i handlemønstre og kundepreferanser.

Derfor må vi utnytte vår samlede størrelse og kompetanse maksimalt på innkjøpssiden, vi må skape nye produkt- og tjenestekonsepter, utvikle bedre prosesser i butikkdriften, og ikke minst, få frem nye digitale løsninger som utnytter mulighetene som IT-teknologien åpner. Her vil Mestergruppens finansielle styrke og kompetanse være av avgjørende verdi, sier Tore Aasen.

I Norge driver Mestergruppen i tillegg til XL-BYGG flere byggevarekjeder og -butikker med ulik profil og primærmålgruppe.

Dette gir større fleksibilitet og bedre mulighet til å tilpasse virksomheten til ulike målgrupper og lokale markedsforhold, og det er derfor ikke aktuelt å integrere alt i én stor kjede, understreker Håkon Glimstad Kristiansen.

Les hele artikkelen i Ferdmagasinet 03/2019