Ferds føringer for konsernet

Fundamentert i vår visjon og våre verdier og basert på Ferds strategi, har vi utformet noen føringer som skal veilede konsernet i sitt daglige virke.

Aktiv eier

Vår rolle som aktiv eier gir oss innflytelse til å skape bærekraftig endring. Historisk har god selskapsstyring vært et viktig element i vår aktive eierskapsutøvelse, og vi ser at vår påvirkning som eier bidrar til langsiktig verdiskaping. Fremover vil vi også jobbe mer systematisk med miljø og sosiale forhold som en del av eieragendaen i porteføljeselskapene våre. I praksis skal hensyn til miljøet, sosiale forhold og virksomhetsstyring (ESG) integreres i investeringsanalyser og beslutningsprosesser, eierskapsutøvelse og rapportering.

Aktiv investor

Der vi er investert og ikke har direkte innflytelse, vil vi som aktiv investor søke å påvirke selskaper og eksterne forvaltere til å jobbe med bærekraft på en måte som er relevant for deres virksomhet. Gjennom dialog vil vi formidle hvilke forventninger Ferd har til arbeid med bærekraft i våre investeringer og hvordan vi vil følge opp dette over tid. I denne oppfølgingen ligger det også en vurdering av å selge oss ut av investeringen dersom utviklingen innen ESG ikke oppfattes som tilfredsstillende. I kraft av vår posisjon og størrelse har vi tro på at vår stemme vil bli hørt både i enkeltselskaper og hos forvaltere.

Innovasjon og initiativ

Vår visjon om å skape varige verdier og tydelige spor er ikke statisk – den krever kontinuerlig nytenkning etter hvert som verden utvikler seg. Ferd har historisk våget å tenke nytt og å ta initiativ, mye takket være eventyrlysten og risikoviljen som ligger i kulturen vår. Vi har bidratt til banebrytende enkeltinitiativ, nye eiermiljøer og investeringsstrategier, endrede holdninger og skapt presedenser av samfunnsmessig betydning. Denne type innovasjon vil være viktige bidrag i arbeidet med bærekraftutfordringene. Vi skal fortsette å være fokusert på å skape løsninger for bærekraftig utvikling, og vil kontinuerlig utfordre oss selv og våre selskaper til å tenke nytt og å se kommersielle muligheter i lys av bærekraftutfordringene verden står ovenfor. Et konkret tiltak i så måte er en satsning på investeringer hvor det stilles krav til både tilfredsstillende finansiell avkastning og tydelig positiv effekt på bærekraftutfordringene.

Verdiskaping

Med utgangspunkt i dagens Ferd skal vi videreutvikle vår posisjon som et toneangivende familieselskap. Vi kan ikke løse alle verdens problemer, men vi kan utgjøre en forskjell. Forskjellen vil bli størst der vi kan utnytte og videreutvikle våre eksisterende konkurransefortrinn. Vi skal fortsette å gjøre det vi er gode på, og tror et helhetlig og tydeligere fokus på bærekraft vil gjøre oss enda bedre. Vi tror også bærekraft i økende grad vil påvirke kommersielle risikofaktorer og muligheter og derigjennom langsiktig finansiell avkastning. Vi forventer over tid at dette vil påvirke sammensetningen til Ferds totalportefølje. Vårt bidrag til verdiskaping skal i tillegg til finansiell avkastning måles på ESG-bidrag. Dette er nødvendig for å følge opp våre målsetninger for bærekraft og den effekten dette skaper.

Lagspill og partnerskap

Lagspill i Ferd vil være et viktig element for å realisere vårt potensiale for å bidra til bærekraft. Foto: Brav.

Samarbeid og partnerskap på tvers av myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn er viktig for bærekraftig utvikling. Eksterne partnerskap vil være viktig for å skape synergier og større effekter enn hva Ferd kan oppnå på egen hånd. Eksempelvis kan det være hensiktsmessig å jobbe med å løfte standarder for en industri som helhet, i tillegg til å jobbe på selskapsnivå. Lagspill i Ferd vil være et viktig element for å realisere vårt potensiale for å bidra til bærekraft. Kompetansedeling og samarbeid på tvers av Ferds områder vil kunne skape nye ideer og muligheter.

Langsiktighet

Kortsiktig profittmaksimering kan være i konflikt med hensynet til bærekraft og langsiktig verdiskaping. I så måte er Ferd i en unik posisjon til å bidra positivt gjennom evnen og viljen til å tenke og handle langsiktig. Vårt langsiktige og helhetlige perspektiv tillater en annen tilnærming til verdiskaping enn en del andre investorer, som forener en bærekraftig utvikling med solid finansiell avkastning over tid.