• Barnas Plattform

  Barnas Plattform

  Barnas Plattform tilbyr foreldrekurs hvor foreldre lærer fire enkle og effektive verktøy som styrker og opprettholder god selvfølelse hos barn. God selvfølelse er grunnleggende for at barn trives og er trygge, sterke, glade og fornøyde, og god selvtillit er viktig for å mestre skolearbeidet og andre utfordringer på en god måte. Kurset tilbys foreldre som har barn fra 3-12 år, og inkluderer appen “God selvfølelse og selvtillit NÅ”.

  Les mer
 • Forandringsfabrikken

  Forandringsfabrikken

  Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som retter fokus på barn og unges erfaringer og kunnskap om hvordan hjelpesystemene oppleves - og hvordan disse kan bli bedre. Stiftelsen har som mål at systemer rundt barn og unge skal bli mest mulig nyttige, verdige og effektive, og jobber med skole, psykiske helsetjenester, barnevern, psykisk helsevern og kriminalomsorg.

  Les mer
 • Forskerfabrikken

  Forskerfabrikken

  Forskerfabrikken gir barn og unge mulighet til å fordype seg i naturvitenskap og teknologi i eget nærmiljø, med mål om å øke interessen for realfag. Selskapet jobber for at det skal bli like naturlig for barn å drive med forskning på fritiden som med andre fritidsaktiviteter. Forskerfabrikken tilbyr kurs i forskning og matematikk og naturfag, etterutdanning av lærere og kurs for ansatte i barnehager.

  Les mer
 • Gatemagasinet Asfalt

  Gatemagasinet Asfalt

  Asfalt er et gatemagasin i Rogaland som selges av mennesker med ruserfaring og som er i en vanskelig livssituasjon. Asfalt jobber for å gi mennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. Egen inntekt bidrar til å øke selvbildet og gjør at man føler seg som en del av noe større. Selgerne kjøper bladet og selger det videre. Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

  Les mer
 • Gladiator GT

  Gladiator GT

  Gladiator GT jobber for å stimulere til økt fysisk aktivitet og faglig læring hos barn. Selskapet har utviklet tall- og bokstavballene Aball1, et sosialt og teoretisk læringsverktøy som kombinerer fysisk aktivitet med faglig læring og morsom oppgaveløsing i fellesskap. 

  I Norge brukes Aball1 på skoler i undervisning i alle fag og på asylmottak i undervisning av nyankomne barn og voksne. Læringsverktøyet selges også til organisasjoner, lag og foreninger.

  Les mer
 • Kjør for livet

  Kjør for livet

  Kjør for livet er et fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge med livsutfordringer. Selskapet bruker motor og motorsport som utgangspunkt, for å gi barn og unge positive opplevelser, mestring og økt sosial kompetanse. Deltakerne har en felles interesse for spenning og adrenalin, og Kjør for livet tilbyr gode opplevelser, vennskap, et positivt nettverk og et miljø for læring.

  Les mer
 • Intempo

  Intempo

  Intempo ønsker å bedre kommunens folkehelseprofil gjennom tidlig innsats på språk, bevegelse, trygghet og kosthold. Gjennom kommuneprosjektet Se hele meg, kurses ansatte i viktigheten av å styrke barns hjerneutvikling. Selskapets hovedprodukt, Bravo-leken, er et innovativt språkstimuleringsverktøy som kombinerer lek med læring. Verktøyet er et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet, og bidrar til bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet.

  Les mer
 • Lydfarge

  Lydfarge

  Lydfargemetoden er et pedagogisk og nyskapende verktøy til bruk i lese- og skriveopplæring for barn i grunnskolen. Metoden benyttes også i norskopplæring for barn og voksne og er spesielt godt egnet for personer med lese- og skrivevansker i alle aldersgrupper. Selskapet tilbyr opplæring til pedagoger som ønsker å ta metoden i bruk i sitt daglige arbeid i grunnskolen, videregående skole eller i voksenopplæringssentre. Lydfarge tilbyr også helgekurs for foreldre og barn.

  Les mer
 • Lyk-z & døtre

  Lyk-z & døtre

  lyk-z & døtre hjelper ungdom som har falt utenfor skole og arbeid, å finne sine iboende kvaliteter og unike evner. Gjennom leadership-programmet FROG Online Identity, lærer unge å ta gode valg for seg selv og egen fremtid. FROG Online Identity er en metodisk prosess og ledelsesprogram som kombinerer workshops og et webbasert læringsverktøy (LMS). Programmet tilbys to aldersgrupper: 13 – 17 år og over 18 år. Selskapet ble kåret til Årets Sosiale Entreprenør av Ferd Sosiale Entreprenører i 2012.

  Les mer
 • Lærervikaren

  Lærervikaren

  Lærervikaren er en digital undervisningsløsning som skal sikre elevene bedre læring i vikartimene. Materialet er utarbeidet og kvalitetssikret av pedagoger og er skreddersydd etter kompetansemålene satt av Utdanningsdirektoratet. Løsningen reduserer administrasjonskostnader og øker fleksibilitet og kvalitet på bruk av lærervikarer. Selskapet gir også lærervikarer bedre muligheter for arbeid. Laerervikaren.no ble lansert i 2015.

  Les mer
 • Monsterbedriften

  Monsterbedriften

  Monsterbedriften er et rivnings- og saneringsfirma som ansetter mennesker som av ulike årsaker har problemer med å komme inn i det tradisjonelle arbeidslivet. Bedriften tilbyr lønnet arbeid, godt arbeidsmiljø, tillit, støtte og klare rammer - med mål om selvstendige og bærekraftige liv. Mange av de ansatte har tidligere vært avhengige av ytelser fra NAV eller har sittet i fengsel, og Monsterbedriften ønsker å vise at alle kan bli ressurssterke arbeidstakere - uavhengig av bakgrunn.

  Les mer
 • Pøbelprosjektet

  Pøbelprosjektet

  Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som står utenfor skole og arbeid inn i jobb eller utdannelse. Selskapet tilbyr et seks uker langt kurs i arbeidslivets regler som består av en rekke praktiske øvelser. Pøbelkurset gir de unge selvtillit og tro på at de er gode nok som de er. Gjennom Pøbelprosjektets nettverk av arbeidsgivere garanteres deltakerne jobb dersom de følger reglene om å stille presis, holde seg friske og rusfrie. Målet er en meningsfylt jobb og et verdig liv.

  Les mer
 • Seema

  Seema

  Seema AS er et konsulentselskap som skaper positive samfunnseffekter gjennom å styrke virksomheters evne til mangfoldledelse. Selskapet bidrar til at samfunnet ser individets særegenhet som styrke, og setter ledere og virksomheter i offentlig og privat sektor i stand til å lede og forvalte mangfold. Målet er økt innovasjon, produktivitet, konkurransefortrinn og bedre tjenestetilbud. Seema leverer lederstøtte, kurs, foredrag og prosjekter innen mangfoldledelse og har virksomheter som Gard AS, NRK og Veidekke på kundelisten.

  Les mer
 • Trivselsleder

  Trivselsleder

  Trivselsleder jobber for økt trivsel, mer aktivitet og mindre mobbing i friminuttene. I Trivselsprogrammet trenes elever fra 4.-10. trinn opp til å ta et ekstra ansvar for å få alle med i leken. Disse barna blir trivselsledere og jobber for å inkludere medelever i lek og aktivitet i skolegården. Programmet bidrar til økt og mer variert lek og aktivitet i skolegården og reduserer konflikter blant elever. Trivselsprogrammet legger også til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner og styrker det psykososiale miljøet.

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap

  Ungt Entreprenørskap

  Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen har også et mål om å gi barn og unge forståelse for verdiskaping i næringslivet gjennom etableringer av Ungdoms- og Studentbedrifter. UE samarbeider med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører og tilbyr lærerike programmer til elever og studenter - fra grunnskole til høyere utdanning.

  Les mer

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.