Om Ferd Konsernet

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.

Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Selskapet har siden 2004 hatt et uavhengig styre der medlemmene er eksterne, fra 1. oktober 2012 med Johan H. Andresen som styreleder.

Ferd omfatter fem forretningsområder. De fire kommersielle forretningsområdene har ulike investeringsmandater, men konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital. I kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil.

Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning - verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst.

Les mer
Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler - vi skal stå for solide prosjekter som varer.

Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei - altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes.

VERDIGRUNNLAG

Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkeliggjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter

Løfter:

Kompetanse
Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet.

Nettverk
Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten, for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet.

Kapital
Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av - og vekst i - både den industrielle og finansielle virksomheten.

 

Verdier:

Troverdighet
Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter - vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet.

Eventyrlyst
Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier - men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over "nye blåner". Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr.

Lagspill
Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag, og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem.

Langsiktighet
Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet.

 

MÅL OG AMBISJONER                                                                                                       

Ferds mål er uttrykt i visjonen «å skape varige verdier og sette tydelige spor.» Rammen for konsernets virksomhet er eierens uttrykte verdigrunnlag, risikovilje og krav til eierskap. Ferds visjon, forretningsidé og verdier er styrende for selskapets forretningsmessige disposisjoner, og er dermed sentrale for strategiutviklingen.

Les mer

Ferd Holding AS eies 100 prosent av eierfamilien, mens konsernets aktiva og investeringer i mange tilfeller har et delt eierskap. Selskapets avkastning måles som økningen i den verdijusterte egenkapitalen og utbytte til eier. Eiers risikovilje uttrykkes gjennom den risiko for fall i verdijustert egenkapital samt likviditetsrisiko de er villig til å påta seg.

Ferds forretningsidé er å satse på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer hvor vi kan utnytte vår kompetanse og de fortrinn vårt familieeierskap gir oss. Familieeierskapet betyr at Ferd ikke trenger å beslutte en eierperiode for våre investeringer. I de privateide investeringene er fokus på det verdiskapende og aktive eierskapet. Ferd har stor fleksibilitet og vi må ikke ha eierkontroll. Denne fleksibiliteten kan være et fortrinn sammenlignet med andre aktører som henter kapital til tidsbegrensede eierfond.

Konsernets strategiske utvikling skjer i et samspill mellom styret, konsernledelsen og ledelsen i forretningsområdene. Styret er beslutningsorgan i alle vesentlige saker, som for eksempel strategiske spørsmål, nye mandater og større investeringer. Ferds avkastning vurderes i forhold til hvilken absolutt avkastning som er oppnådd over tid, og hvordan dette står i forhold til den risiko som er tatt.

Organisasjonen
Forvaltningen av Ferds kapital stiller store krav til organisasjonen. Kompetanse og kapasitet må utvikles i takt med kapitalveksten, slik at strategiene kan gjennomføres på en god måte. Ressursene på konsernnivå og i forretningsområdene gir Ferd samlet sett god konkurransekraft i de markedene hvor selskapet er aktivt. Videre vekst for konsernet er avhengig av at Ferd lykkes med å videreutvikle organisasjonen, og at man utnytter bredden i konsernets kompetanse på tvers av organisatoriske skillelinjer.

Risiko
Eier og styrets forhold til risiko er et av de viktigste rammevilkårene for virksomheten i Ferd. Det definerer Ferds risikobærende evne, et uttrykk for det maksimale risikonivå vi kan legge opp til i sammensetningen av Ferds totalportefølje. Ferds risikovilje og risikobærende evne vil variere over tid basert på tilfang av interessante investeringsmuligheter og vurdering av de generelle markedsforholdene.

Når det skal gjøres endringer i Ferds risikonivå, er det av hensyn til stabiliteten i forretnings-områdenes forvaltning viktig at endringene gjennomføres uten at forretningsområdenes strategier blir påvirket i for stor grad. Allokering av ny kapital eller reallokering av kapital mellom forretnings-områdene gir et bevisst forhold til anvendelse av konsernets risikobærende evne. Ferd har hatt og har en høy markedsrisiko, og en relativt moderat gjeldsgrad har vært nødvendig for at den samlede risiko ikke skal bli for høy.

Ferds langsiktighet gjør at eier aksepterer store svingninger i verdijustert egenkapital. Dersom Ferd opplever et permanent tap på en investering skal størrelsen på tapet ikke medføre at Ferd tvinges til endringer i sammensetningen av porteføljen.

Krav til verdifallsrisiko
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleransen er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko, gitt visse forutsetninger. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.

Krav til finansiell risiko
Oppkjøp av virksomheter gjennom Ferd Capital og investeringer i Ferd Eiendom prosjektfinansieres via egne holdingselskaper. Dette gir en markedsmessig test av hvert prosjekt, og skjermer samtidig Ferds øvrige kapital fra noe av den finansielle risikoen som ligger i økt belåning. Ferds øvrige aktiva, i første rekke Ferd Invest og Ferd Ekstern Forvaltning, utgjør dermed hovedsikkerheten for morselskapets lånefasiliteter. Ferd har alltid hatt høy oppmerksomhet rundt likviditet i risikostyringen. Vi har alltid hatt solid margin til de likviditetskrav som er satt internt og i låneavtaler på morselskapsnivå.

Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav, reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.

Link til forretningsområdenes investeringsstrategier/strategier:

Capital

Invest

Eksterne Forvaltning

Eiendom

Sosiale Entreprenører

Eierstyring og selskapsledelse – internasjonalt gjerne benevnt «Corporate Governance» – kan beskrives som et system som fastsetter hvordan et selskap skal styres og kontrolleres. Systemet beskriver fordelingen av rettigheter og ansvar mellom selskapets organer, eiere og andre interessenter, og gir regler for beslutningsprosessene knyttet til bedriftens mål, strategier, virkemidler og selskapsforhold. Også systemene for kontroll og tilbakemeldinger inngår.

Les mer

MÅL
Målet for Corporate Governance i Ferd er å bidra til bedre resultater over tid gjennom å legge til rette for bedre beslutningsprosesser, mer presise risikovurderinger og riktigere beslutninger. Dette sikrer igjen at konsernet som helhet driver innenfor vedtatte strategier og risikonivåer, og at disse er tilpasset eierens ønsker.

Korte beslutningsveier og ubyråkratisk saksbehandling er viktige konkurransemessige fortrinn for Ferd. For å bevare disse fortrinnene er det viktig at selskapet har klart definerte rammer og fullmakter, slik at beslutningsmyndighet i stor utstrekning kan delegeres.

FORHOLDET TIL ANBEFALT PRAKSIS
En rekke av forholdene som behandles i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke relevante for Ferd i og med at selskapet har privat eiere. Anbefalingene følges likevel der dette er hensiktsmessig, og de er nyttige verktøy når Ferd søker å ivareta sine eierinteresser i andre selskaper. I Norge er det praksis for at selskaper skal ha et klart skille mellom styret og ledelsen («two-tier boards»). I familieeide bedrifter har familiemedlemmer ofte posisjoner i både styret og ledelsen, men Ferd har valgt en modell for Corporate Governance som samsvarer med anbefalt praksis i Norge. Konsernets eier er styreleder og ikke medlem av selskapets administrasjon. De fire øvrige styremedlemmene er eksterne og uavhengig av konsernets eier og administrasjon.

EIERPRINSIPPER I BØRSNOTERTE SELSKAPER HVOR FERD HAR STYREREPRESENTASJON
Følgende eierprinsipper er utarbeidet for børsnoterte selskaper hvor Ferd har styrerepresentasjon.

1. Ferd skal skape varige verdier og sette tydelige spor

 • Verdiskaping skal skje ved etterlevelse av Ferds verdier: Troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet

2. Ferd skal være en verdiskapende eier

 • Vi vil støtte styrene og selskapene til å levere langsiktig verdiskaping
 • Vi forventer at selskapene følger de strengeste etiske og samfunnsansvarsregler i alle aksjonærenes interesse

3. Ferd skal være en kunnskapsrik og konstruktiv eier

 • Vi skal ha innsikt og kunnskap men samtidig et åpent sinn
 • Vi arbeider med mennesker og ikke i mot mennesker

4. Ferd skal som eier arbeide for å ivareta aksjonærfelleskapets interesser

 • Ferd vil sørge for likebehandling av alle aksjonærer


STYRET
Styret i Ferd Holding er underlagt de formelle krav som loven stiller, og arbeider etter vedtatt instruks. For Ferd betyr dette mer konkret at styret har følgende ansvarsområder:

 • Forretningsidé, visjon og verdier (FVV).
 • Strategi for konsernet.
 • Organisasjon og insentivsystemer.
 • Halvårs- og årsregnskap.
 • Opprettelse av nye forretningsområder, helt eller delvis salg av eksisterende forretningsområder, og strategiske samarbeidsavtaler på forretningsområdenivå.

Styret i Ferd Holding besto ved årets utgang av fem medlemmer, hvorav fire eksterne.

Eier og ledelse ser det som meget verdifullt å ha et styre med et flertall av uavhengige medlemmer hvis eneste tilknytning til Ferd er et ansvar for å ivareta konsernets interesser:
Konsernstyret bidrar til å definere hva som er tilfredsstillende resultater og kvaliteter i beslutningsprosessene.

 • Medlemmenes kompetanse og erfaring fra andre miljøer gir positive bidrag til konsernets strategiprosesser, risikostyring og lederrekruttering.
 • Medlemmene bringer inn verdifulle tilskudd til Ferds nettverk, og bidrar til at konsernet blir oppfattet positivt av samarbeidspartnere og eksterne miljøer.

KONSERNLEDELSEN
Ferd har en konsernledelse bestående av konsernsjef, konserndirektør for investeringer (Chief Investment Officer) og finansdirektør. Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjefen ved saker som skal behandles av styret i Ferd Holding, og generelt i utøvelsen av hans fullmakter.

ADVISORY BOARD
Ferds Advisory Board skal tilføre konsernet kompetanse og erfaring fra ledelse av industriell virksomhet. Medlemmene deltar aktivt med kunnskap og nettverk gjennom investeringsprosessene samt innehar styreverv i flere av Ferds porteføljeselskaper. Ferds Advisory Board består for tiden av to personer.

FORRETNINGSOMRÅDENE
Konsernet er organisert i fem forretningsområder. Disse er Ferd Capital, Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entreprenører.

Ferd Capitals mandater omfatter børsnoterte selskaper, Special Investments og privateide selskaper. I Special Investments mandatet kan Ferd Capital investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og det er ingen krav til eierandel eller innflytelse. Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte aksjer. Mandatet til Ferd Ekstern Forvaltning er å investere i fond med antatt gode forvaltere innen ulike investeringsstrategier. Ferd Eiendom investerer i utviklingsprosjekter, for eksempel boligeiendommer for salg, oppføring eller rehabilitering av kontorbygg og utvikling av lager- og logistikkeiendommer. Ferd Sosiale Entreprenører investerer i selskaper og prosjekter som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor gjennom innovative løsninger på sosiale problemer.

Historikk

Left
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1998
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1987
 • 1986
 • 1984
 • 1982
 • 1980
 • 1978
 • 1976
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1961
 • 1959
 • 1957
 • 1956
 • 1953
 • 1948
 • 1945
 • 1944
 • 1941
 • 1938
 • 1937
 • 1935
 • 1934
 • 1933
 • 1930
 • 1928
 • 1925
 • 1923
 • 1922
 • 1914
 • 1912
 • 1894
 • 1880
 • 1874
 • 1897
 • 1849
 • 1833
 • 1778
Right

I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev

I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev

Begynnelsen

Firmaet I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania får kongelig privilegium til å ”spinde, fabruiquere og karve alle Slags Røg og Snuus Tobacker”, samt på å selge både egne og importerte tobakksprodukter. Dette regnes som tidspunktet for den formelle etableringen av forretningsforetaket som i dag lever videre i Ferd. Fabrikken ble imidlertid satt i drift mer enn 30 år tidligere av rådmann, skipsreder og kjøpmann Jens Jacobsen (1703–1772).

Bildet viser Det kongelige privilegiebrev fra 1778.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.