Om Ferd Konsernet

Ferd er et familieeid norsk investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. I tillegg til den kommersielle virksomheten har konsernet et omfattende engasjement innenfor sosialt entreprenørskap.

Ferd eies av Johan H. Andresen med familie. Selskapet har siden 2004 hatt et uavhengig styre der medlemmene er eksterne, fra 1. oktober 2012 med Johan H. Andresen som styreleder.

Ferd omfatter fem forretningsområder. De fire kommersielle forretningsområdene har ulike investeringsmandater, men konkurrerer på like vilkår om tilførsel av kapital. I kapitalallokeringen tas hensyn til både avkastning og konsernets samlede risikoprofil.

Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Visjonen beskriver det vi alle skal strekke oss etter. Med verdier mener vi mer enn ren avkastning - verdier skapes også i form av menneskelig utvikling og vekst.

Les mer
Vi skal heller ikke glemme vår rolle som betydelig og verdifull aktør i samfunnet. Varige verdier innebærer at vi skal skape noe mer enn kortsiktige bobler - vi skal stå for solide prosjekter som varer.

Å sette tydelige spor betyr at vi ønsker å etterlate oss noe varig, betydningsfullt og synlig. Det innebærer også en erkjennelse av at spor blir tydeligst hvis mange går samme vei - altså et ønske om at alle selskaper, enheter og medarbeidere drives av de samme overordnede prinsipper uten at det enkelte selskaps identitet og handlefrihet hemmes.

VERDIGRUNNLAG

Ferd har definert to sett med verdier som skal bidra til å virkeliggjøre den visjonen konsernet skal strekke seg etter

Løfter:

Kompetanse
Skal vi kunne være en aktiv eier og partner, er konsernet nødt til å bygge opp kunnskap på sentrale felles områder. Vi har definert finans, forretningsutvikling og nettverk som viktige kompetanseområder for konsernet.

Nettverk
Vi må utnytte og utvikle nettverket mellom selskapene og mellom den industrielle og den finansielle virksomheten, for blant annet å kunne skape synergier, og vi må utnytte og utvikle konsernets internasjonale kontaktflate til beste for hver enkelt enhet.

Kapital
Vår høye egenkapital og sterke likviditet er et klart konkurransefortrinn og gir oss mulighet til å stille finansielle ressurser til rådighet for utvikling av - og vekst i - både den industrielle og finansielle virksomheten.

 

Verdier:

Troverdighet
Alle skal føle trygghet for at vi holder våre løfter - vi gjennomfører våre strategier og når våre mål. Selv om Ferd er et familieeiet selskap, kreves det av oss at vi viser åpenhet overfor media og omverdenen for å oppnå større troverdighet.

Eventyrlyst
Representerer vår vilje til å satse og gå nye veier - men også våge å gjøre feil: Folk som gjør og tør mye, skal føle trygghet for at ikke alt kan lykkes 100 prosent. Eventyrlyst handler om at vi vil videre, se nye muligheter over "nye blåner". Det betyr også at medarbeidere skal få muligheter til utvikling og delaktighet i gleden over å skape eventyr.

Lagspill
Ferd kan bare skape nye eventyr hvis vi spiller på lag, og ser på hverandre som viktige medspillere. Slik oppstår synergier og fellesskap, både internt i det enkelte selskap og mellom dem.

Langsiktighet
Soliditeten, tryggheten og en aktiv tålmodighet skal fremdeles være sentrale deler av vår personlighet.

 

MÅL OG AMBISJONER                                                                                                       

Ferds mål er uttrykt i visjonen «å skape varige verdier og sette tydelige spor.» Rammen for konsernets virksomhet er eierens uttrykte verdigrunnlag, risikovilje og krav til eierskap. Ferds visjon, forretningsidé og verdier er styrende for selskapets forretningsmessige disposisjoner, og er dermed sentrale for strategiutviklingen.

Les mer

Ferd Holding AS eies 100 prosent av eierfamilien, mens konsernets aktiva og investeringer i mange tilfeller har et delt eierskap. Selskapets avkastning måles som økningen i den verdijusterte egenkapitalen og utbytte til eier. Eiers risikovilje uttrykkes gjennom den risiko for fall i verdijustert egenkapital samt likviditetsrisiko han er villig til å påta seg.

Ferds forretningsidé er å satse på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer hvor vi kan utnytte vår kompetanse og de fortrinn vårt familieeierskap gir oss. Familieeierskapet betyr at Ferd ikke trenger å beslutte en eierperiode for våre investeringer.

Konsernets strategiske utvikling skjer i et samspill mellom styret, konsernledelsen og ledelsen i forretningsområdene. Styret er beslutningsorgan i alle vesentlige saker, som for eksempel strategiske spørsmål, nye mandater og større investeringer. Ferds avkastning vurderes i forhold til hvilken absolutt avkastning som er oppnådd over tid, og hvordan dette står i forhold til den risiko som er tatt.

Organisasjonen
Forvaltningen av Ferds kapital stiller store krav til organisasjonen. Kompetanse og kapasitet må utvikles i takt med kapitalveksten, slik at strategiene kan gjennomføres på en god måte. Ressursene på konsernnivå og i forretningsområdene gir Ferd samlet sett god konkurransekraft i de markedene hvor selskapet er aktivt. Videre vekst for konsernet er avhengig av at Ferd lykkes med å videreutvikle organisasjonen, og at man utnytter bredden i konsernets kompetanse på tvers av organisatoriske skillelinjer.

KAPITALBASE
Ferds kapitalbase består av verdijustert egenkapital og etablerte lånerammer. Kapitalbasen er økt betydelig de siste årene. For 10 år siden var verdijustert egenkapital 10,0 milliarder kroner, og lånerammen på 1 milliard kroner. Ved utgangen av 2015 er verdijustert egenkapital vurdert til 26,6 milliarder kroner, mens lånerammen er på 6 milliarder kroner.

RISIKO
Eier og styrets forhold til risiko er et av de viktigste rammevilkårene for virksomheten i Ferd. Det definerer Ferds risikobærende evne, et uttrykk for det maksimale risikonivå vi kan legge opp til i sammensetningen av Ferds totalportefølje. Ferds risikovilje og risikobærende evne vil variere over tid basert på tilfang av interessante investeringsmuligheter og vurdering av de generelle markedsforholdene. Det tas utgangspunkt i et sett økonomiske og finansielle indikatorer for å gjøre en vurdering av hvor markedet er i konjunktur- og verdsettelsessyklusen. Tidvis kan samlet risiko og eksponering justeres via derivater eller indeksfond.

Når det skal gjøres endringer i Ferds risikonivå, er det av hensyn til stabiliteten i forretnings-områdenes forvaltning viktig at endringene gjennomføres uten at forretningsområdenes strategier blir påvirket i for stor grad. Allokering av ny kapital eller reallokering av kapital mellom forretnings-områdene gir et bevisst forhold til anvendelse av konsernets risikobærende evne.

Å finne riktig balanse mellom markedsrisiko og gjeldsgrad er en viktig del av Ferds strategiarbeid. Ferd har hatt og har en høy markedsrisiko, og en relativt moderat gjeldsgrad har vært nødvendig for at den samlede risiko ikke skal bli for høy.

Ferds langsiktighet gjør at eier aksepterer store svingninger i verdijustert egenkapital. Dersom Ferd opplever et permanent tap på en investering skal størrelsen på tapet ikke medføre at Ferd tvinges til endringer i sammensetningen av porteføljen.

Krav til verdifallsrisiko
Ferds allokering av kapitalen må være i tråd med eiers risikotoleranse. Et mål på denne risikotoleransen er hvor stort verdifall målt i kroner eller prosent eier aksepterer i tilfelle markedene Ferd er eksponert mot, skulle oppleve kraftige og raske fall. Ferds totalportefølje skal normalt ha maksimalt 35 prosent verdifallsrisiko, gitt visse forutsetninger. Verdifallsrisikoen legger føringer på hvor stor andel av egenkapitalen som kan være investert i aktiva med høy risiko for verdifall. Dette måles og følges opp ved hjelp av stresstester. Tapsrisikoen blir vurdert som et mulig samlet verdifall uttrykt i kroner og som prosent av egenkapitalen.

Krav til finansiell risiko
Ferd har som mål at selskapets hovedbankforbindelser skal gi Ferd en kredittvurdering tilsvarende «Investment grade». Dette sikrer handlefrihet og finansiering på kort varsel til en lav finansieringskostnad. Våren 2013 inngikk Ferd avtale med sine hovedbankforbindelser om en langsiktig kommittert låneramme på 6 milliarder kroner.

Oppkjøp av virksomheter gjennom Ferd Capital og investeringer i Ferd Eiendom prosjektfinansieres via egne holdingselskaper. Dette gir en markedsmessig test av hvert prosjekt, og skjermer samtidig Ferds øvrige kapital fra noe av den finansielle risikoen som ligger i økt belåning. Ferds øvrige aktiva, i første rekke Ferd Invest og Ferd Hedgefond, utgjør dermed hovedsikkerheten for morselskapets lånefasiliteter. Ferd har alltid hatt høy oppmerksomhet rundt likviditet i risikostyringen. Vi har alltid hatt solid margin til de likviditetskrav som er satt internt og i låneavtaler på morselskapsnivå.

Ferd legger til grunn at avkastningen fra finansielle investeringer skal bidra til å dekke løpende renteutgifter. Det er derfor viktig at balansen er likvid og at muligheten til å realisere aktiva samsvarer godt med løpetiden på gjelden.

Konsernet stiller krav om at under normale markedsforhold skal minst 4 milliarder kroner av de finansielle investeringene bestå av aktiva som kan realiseres i løpet av ett kvartal. Dette ivaretas først og fremst gjennom investeringer i børsnoterte aksjer og hedgefond.

Ferd har et bevisst forhold til valutaeksponering. Dersom eksponeringen i en valuta er vurdert som for høy eller lav, reguleres valutaeksponeringen gjennom å ha lån på morselskapsnivå i den respektive valuta, eller ved bruk av derivater.

Markedene og Ferd som investor
Til grunn for investeringsvirksomheten ligger noen grunnleggende betraktninger om markedene Ferd investerer i og måten Ferd investerer på. Vi legger til grunn at markedene langt på vei er velfungerende og at det er hard konkurranse om de attraktive investeringsmulighetene, men ikke alltid og ikke i alle segmenter samtidig. Av den grunn må det i investeringsmandatene legges til rette for å utnytte imperfeksjoner som andre ikke ser, eller ikke vil eller kan ta. Ferds risikostyring skal sørge for at vi har kapasitet til å utnytte slike muligheter når de oppstår.

For en mangeartet virksomhet som Ferd er det vanskelig og neppe hensiktsmessig å etablere overordnede investeringsprinsipper som investeringsområdene skal følge. Det er likevel hensiktsmessig å forankre enkelte grunnholdninger til det å ta risiko som er i overensstemmelse med Ferds visjon, verdier og fortrinn.

Ferd skal:

 • Lete etter investeringsmuligheter vi kan kjøpe til en pris vi mener er lavere enn underliggende verdi
 • Fokusere analysen på selve muligheten og ikke minst forståelse av situasjonen rundt for å vurdere verdien av hva Ferd kan bidra med
 • Legge stor vekt på nåsituasjonen når en mulighet analyseres, og i liten grad basere beslutningen på antakelser om generell markedsutvikling
 • Prioritere forståelse av forventet utfallsrom for en investering
 • Konkretisere nedsidebeskyttelse og "worst case"-scenario og vurdere om dette står i et gunstig forhold til avkastningspotensialet
 • Ha et bevisst forhold til forskjellen mellom volatilitet i verdiutvikling og risiko for permanent tap
 • Ikke vurdere investeringsmuligheter kun utfra et absolutt avkastningskrav, men søke investeringer med attraktiv risikojustert avkastningsforventning
 • Ta tydelige posisjoner, men ikke større enn at øvrig virksomhet forblir upåvirket hvis vi opplever et permanent tap

Mange av disse momentene kjennetegner det som kalles verdibaserte investeringer, men Ferd har også vekstbaserte investeringer i porteføljen og Ferd er pragmatiske til alle typer investeringer.

STRATEGI FOR FERDS FORRETNINGOMRÅDER
Ferds forretningsområder har som oppgave å oppnå best mulig avkastning innenfor de risikorammer som er gitt fra styret. Fordelingen av midler mellom forretningsområdene varierer over tid, avhengig av hvor man ser de beste investeringsmulighetene.

Strategien for Ferd Capital
Ferd Capital har tre mandater:

 • Unoterte aksjer: Ferd Capital er en aktiv og langsikt investor i privateide selskaper.
 • Børsnoterte aksjer: Ferd Capital er en aktiv eier i børsnoterte selskaper og bidrar til å realisere potensialet i selskaper.
 • Special Investments: I Special Investments mandatet kan Ferd Capital investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og har ingen krav til eierandel eller innflytelse. Ferd Capital kan investere i enkeltselskaper, obligasjoner, fond eller gi lån til selskaper hvor de oppfatter et attraktivt forhold mellom forventet avkastning og den underliggende risikoen til investeringen.

Ferd Capitals mandater gir forretningsområdet stor fleksibilitet i type investeringer. Felles for mandatene er at Ferd Capital gjennom investeringene skal utnytte Ferds konkurransefortrinn. Porteføljen besto ved utgangen av 2015 av 12 investeringer, hvor Elopak er den største enkeltinvesteringen.

For å få et godt beslutningsgrunnlag for investeringene blir det gjort grundige analyser. De mest attraktive investeringene er de som har høyst avkastningspotensial over tid, hensyntatt risiko og mulighet for å realisere investeringen. Forretningsområdet har fleksibilitet til å investere i, unoterte og børsnoterte, selskaper i en ekspansjonsfase så vel som i mer modne selskaper med en bevist forretningsmodell og sterk kontantstrøm. Ved å forstå eksisterende situasjon for selskapet er det mulig å vurdere om det kan oppnås en attraktiv inngangsverdi.

Investeringskriterier:  

 • Investeringsform: Egenkapital og gjeldsinstrumenter, normalt egenkapital
 • Utviklingsfase for selskapsinvesteringene: Normalt forbi etableringsfasen og med forretningsmodell som har bevist sin levedyktighet. Det vil si selskaper i en ekspansjonsfase og mer modne og etablerte selskaper
 • Størrelse på investering: Normalt mellom 50 millioner og én milliard kroner.
 • Bransje: Stor bredde, men unngår bransjer hvor verdiskaping primært drives av enkeltfaktorer
 • Geografisk: Primært Norden, men fleksibilitet til å se på resten av Nord-Europa

For de privateide og børsnoterte selskapene fokuserer Ferd Capital på å skape langsiktige verdier for aksjonærene basert på Ferds verdigrunnlag og fortrinn. For Ferd Capitals selskapsinvesteringer prøver de å finne investeringer hvor Ferds aktive eierskap kan tilføre vesentlig verdi. Strategier for videre verdiøkning utvikles i tett samarbeid med ledelsen og styret i virksomhetene. Ferd Capital har et aktivt forhold til verdien ved fortsatt eierskap av selskapet sammenlignet med hvilken verdi som kan oppnås ved et salg gjennom hele eierfasen. Før et eventuelt salg vurderes, gjennomføres det en grundig prosess for å vurdere et videre eierskap.

Enkeltinvesteringene og porteføljen måles i forhold til hvilken absolutt avkastning som er oppnådd over tid, og hvordan dette står i forhold til den risiko som er tatt. Ferds soliditet og langsiktighet, fraværet av eksterne begrensende faktorer og et team av høyt kvalifiserte medarbeidere med omfattende erfaring bidrar til at dette målet nås.

Strategien for Ferd Invest
Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte aksjer og forretningsområdet har et relativt mandat. Kravet til Ferd Invest er at forretningsområdet over tid skal gi en bedre avkastning enn forretnings-områdets referanseindeks. Forretningsområdet står fritt til å velge investeringsobjekter, men middels store foretak med markedsverdi typisk i området 5 til 50 milliarder kroner vil utgjøre de fleste av investeringene. Dette er vanligvis aksjer med tilfredsstillende likviditet, samtidig som man legger til grunn at de ikke er gjenstand for like mye oppmerksomhet som aksjene i de store børsnoterte selskapene. For å kunne drive tilstrekkelig tett oppfølging har forretningsområdet vanligvis ikke investeringer i mer enn rundt 20 selskaper.

Ferd Invest må ikke bare være i stand til å bedømme kurspotensialet for en aksje. Det er fremfor alt nødvendig å ha en klar forståelse av de viktigste risikofaktorene knyttet til en investering, og hvordan disse risikofaktorene kan komme til å utvikle seg.

Strategien for Ferd Eiendom
Ferd Eiendom har valgt å konsentrere virksomheten innenfor utviklingsprosjekter, for eksempel boligeiendommer for salg, oppføring eller rehabilitering av kontorbygg og utvikling av lager- og logistikkeiendommer. Dette er områder i eiendomsmarkedet hvor forretningsområdet har tro på at egen kompetanse i kombinasjon med markedsmulighetene gir potensial for å skape verdier.

Det er en forutsetning når Ferd Eiendom foretar investeringer at investeringene har et potensial utover den generelle markedsutviklingen. I utviklings- eller oppgraderingsprosjekter er det muligheter til å få betalt for den økte risikoen prosjektene medfører. Porteføljen måles i forhold til hvilken absolutt avkastning den har oppnådd, og hvordan dette står i forhold til den risiko som er tatt.

De fleste av Ferd Eiendoms investeringer er gjort i Oslo-området, men som et supplement til egen virksomhet, investerer forretningsområdet i andre deler av Norge og gjennom fond i det internasjonale eiendomsmarkedet.

Strategien for Ferd Ekstern Forvaltning
Hedgefondporteføljen består av fond med antatt gode forvaltere innen ulike investeringsstrategier. I analysen av forvaltere legges det stor vekt på å skille mellom avkastning skapt av generelle markedsbevegelser og avkastning som følger av den enkelte forvalters prestasjoner.

I sammensetningen av porteføljen er det viktig å velge fond der avkastningen i liten grad er avhengig av de samme risikofaktorene, slik at man oppnår god risikospredning. Ferds hedgefondportefølje vil normalt ha et beskjedent innslag av fond med sterk eksponering mot aksjemarkedet, siden dette markedet har en avgjørende rolle for verdiutviklingen til en stor andel av konsernets øvrige investeringer. Kravet til Ferd Ekstern Forvaltning er at forretningsområdet over tid skal gi en bedre avkastning enn forretningsområdets referanseindeks.

Strategien for Ferd Sosiale Entreprenører 
Ferd Sosiale Entreprenører (FSE) ser etter dyktige mennesker og selskaper som klarer å skape positiv endring blant barn og unge. FSE har valgt en fokusert strategi for hva som inngår i definisjonen sosialt entreprenørskap. De sosiale entreprenørene må bidra til å løse et samfunnsproblem samtidig som det må være en sannsynlighet for økonomisk selvstendighet på sikt. FSE bidrar med både kapital og kompetanse til sine porteføljeselskaper. FSE bruker mye tid på hvert selskap for å sikre og bidra til at nødvendige beslutninger blir tatt for å skape nødvendig utvikling og vekst til å nå de fastsatte sosiale målene. FSE har fire forskjellige trinn for de sosiale entreprenørene. For hvert trinn defineres det klare mål for samarbeidet mellom den sosiale entreprenøren og FSE. I porteføljevirksomhetene vil FSE normalt ha ett av styrevervene. Gjennom styreposisjon får FSE den nødvendige påvirkning av selskapets strategi, ledelse og fremdrift.

 

 

Eierstyring og selskapsledelse – internasjonalt gjerne benevnt «Corporate Governance» – kan beskrives som et system som fastsetter hvordan et selskap skal styres og kontrolleres. Systemet beskriver fordelingen av rettigheter og ansvar mellom selskapets organer, eiere og andre interessenter, og gir regler for beslutningsprosessene knyttet til bedriftens mål, strategier, virkemidler og selskapsforhold. Også systemene for kontroll og tilbakemeldinger inngår.

Les mer

MÅL
Målet for Corporate Governance i Ferd er å bidra til bedre resultater over tid gjennom å legge til rette for bedre beslutningsprosesser, mer presise risikovurderinger og riktigere beslutninger. Dette sikrer igjen at konsernet som helhet driver innenfor vedtatte strategier og risikonivåer, og at disse er tilpasset eierens ønsker.

Korte beslutningsveier og ubyråkratisk saksbehandling er viktige konkurransemessige fortrinn for Ferd. For å bevare disse fortrinnene er det viktig at selskapet har klart definerte rammer og fullmakter, slik at beslutningsmyndighet i stor utstrekning kan delegeres.

FORHOLDET TIL ANBEFALT PRAKSIS
En rekke av forholdene som behandles i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er ikke relevante for Ferd i og med at selskapet har privat eiere. Anbefalingene følges likevel der dette er hensiktsmessig, og de er nyttige verktøy når Ferd søker å ivareta sine eierinteresser i andre selskaper. I Norge er det praksis for at selskaper skal ha et klart skille mellom styret og ledelsen («two-tier boards»). I familieeide bedrifter har familiemedlemmer ofte posisjoner i både styret og ledelsen, men Ferd har valgt en modell for Corporate Governance som samsvarer med anbefalt praksis i Norge. Konsernets eier er styreleder og ikke medlem av selskapets administrasjon. De fire øvrige styremedlemmene er eksterne og uavhengig av konsernets eier og administrasjon.

EIERPRINSIPPER I BØRSNOTERTE SELSKAPER HVOR FERD HAR STYREREPRESENTASJON
Følgende eierprinsipper er utarbeidet for børsnoterte selskaper hvor Ferd har styrerepresentasjon.

1. Ferd skal skape varige verdier og sette tydelige spor

 • Verdiskaping skal skje ved etterlevelse av Ferds verdier: Troverdighet, eventyrlyst, lagspill og langsiktighet

2. Ferd skal være en verdiskapende eier

 • Vi vil støtte styrene og selskapene til å levere langsiktig verdiskaping
 • Vi forventer at selskapene følger de strengeste etiske og samfunnsansvarsregler i alle aksjonærenes interesse

3. Ferd skal være en kunnskapsrik og konstruktiv eier

 • Vi skal ha innsikt og kunnskap men samtidig et åpent sinn
 • Vi arbeider med mennesker og ikke i mot mennesker

4. Ferd skal som eier arbeide for å ivareta aksjonærfelleskapets interesser

 • Ferd vil sørge for likebehandling av alle aksjonærer


STYRET
Styret i Ferd Holding er underlagt de formelle krav som loven stiller, og arbeider etter vedtatt instruks. For Ferd betyr dette mer konkret at styret har følgende ansvarsområder:

 • Forretningsidé, visjon og verdier (FVV).
 • Strategi for konsernet.
 • Organisasjon og insentivsystemer.
 • Halvårs- og årsregnskap.
 • Opprettelse av nye forretningsområder, helt eller delvis salg av eksisterende forretningsområder, og strategiske samarbeidsavtaler på forretningsområdenivå.

Styret i Ferd Holding besto ved årets utgang av fem medlemmer, hvorav fire eksterne.

Eier og ledelse ser det som meget verdifullt å ha et styre med et flertall av uavhengige medlemmer hvis eneste tilknytning til Ferd er et ansvar for å ivareta konsernets interesser:
Konsernstyret bidrar til å definere hva som er tilfredsstillende resultater og kvaliteter i beslutningsprosessene.

 • Medlemmenes kompetanse og erfaring fra andre miljøer gir positive bidrag til konsernets strategiprosesser, risikostyring og lederrekruttering.
 • Medlemmene bringer inn verdifulle tilskudd til Ferds nettverk, og bidrar til at konsernet blir oppfattet positivt av samarbeidspartnere og eksterne miljøer.

KONSERNLEDELSEN
Ferd har en konsernledelse bestående av konsernsjef, konserndirektør for investeringer (Chief Investment Officer) og finansdirektør. Konsernledelsen er et rådgivende organ for konsernsjefen ved saker som skal behandles av styret i Ferd Holding, og generelt i utøvelsen av hans fullmakter.

ADVISORY BOARD
Ferds Advisory Board skal tilføre konsernet kompetanse og erfaring fra ledelse av industriell virksomhet. Medlemmene deltar aktivt med kunnskap og nettverk gjennom investeringsprosessene samt innehar styreverv i flere av Ferds porteføljeselskaper. Ferds Advisory Board består for tiden av to personer.

FORRETNINGSOMRÅDENE
Konsernet er organisert i fem forretningsområder. Disse er Ferd Capital, Ferd Invest, Ferd Ekstern Forvaltning, Ferd Eiendom og Ferd Sosiale Entreprenører.

Ferd Capitals mandater omfatter børsnoterte selskaper, Special Investments og privateide selskaper. I Special Investments mandatet kan Ferd Capital investere i de fleste delene av kapitalstrukturen og det er ingen krav til eierandel eller innflytelse. Ferd Invest investerer i nordiske børsnoterte aksjer. Mandatet til Ferd Ekstern Forvaltning er å investere i fond med antatt gode forvaltere innen ulike investeringsstrategier. Ferd Eiendom investerer i utviklingsprosjekter, for eksempel boligeiendommer for salg, oppføring eller rehabilitering av kontorbygg og utvikling av lager- og logistikkeiendommer. Ferd Sosiale Entreprenører investerer i selskaper og prosjekter som reflekterer Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor gjennom innovative løsninger på sosiale problemer.

Historikk

Left
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • 1998
 • 1994
 • 1993
 • 1992
 • 1991
 • 1990
 • 1987
 • 1986
 • 1984
 • 1982
 • 1980
 • 1978
 • 1976
 • 1972
 • 1971
 • 1970
 • 1968
 • 1967
 • 1966
 • 1965
 • 1964
 • 1961
 • 1959
 • 1957
 • 1956
 • 1953
 • 1948
 • 1945
 • 1944
 • 1941
 • 1938
 • 1937
 • 1935
 • 1934
 • 1933
 • 1930
 • 1928
 • 1925
 • 1923
 • 1922
 • 1914
 • 1912
 • 1894
 • 1880
 • 1874
 • 1897
 • 1849
 • 1833
 • 1778
Right

I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev

I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania mottar kongelig privilegiebrev

Begynnelsen

Firmaet I. & L. Jacobsen’s Tobaks-Fabrique i Christiania får kongelig privilegium til å ”spinde, fabruiquere og karve alle Slags Røg og Snuus Tobacker”, samt på å selge både egne og importerte tobakksprodukter. Dette regnes som tidspunktet for den formelle etableringen av forretningsforetaket som i dag lever videre i Ferd. Fabrikken ble imidlertid satt i drift mer enn 30 år tidligere av rådmann, skipsreder og kjøpmann Jens Jacobsen (1703–1772).

Bildet viser Det kongelige privilegiebrev fra 1778.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.