Summary

Hovedpunkter 2010

 • Vellykket salgsstart for boligprosjektet Tiedemannsbyen, bygging igangsatt
 • Oppføring av nytt hovedkontor for Aibel på 23.000 kvm i Kraglund Kontorpark, Asker. Avtale inngått om tilleggsbygg for Aibel på ytterligere 5.700 kvm
 • Videreført satsingen på lager- og logistikkbygg
 • Kjøp av kontoreiendommen Henrik Ibsensgate 4

Ferd Eiendom er en aktiv eiendomsinvestor med virksomhet innen eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning.  I 2010 fortsatte forretningsområdet omstillings- og opptrappingsprosessen som ble innledet i 2007.  Den langsiktige planen innebærer at investeringsomfanget vil bli tredoblet i løpet av de nærmeste årene.  Ekspansjonstakten vil imidlertid bli tilpasset utviklingen i eiendomsmarkedet.

 • Kjøp og salg av næringseiendom: Transaksjonsmarkedet tok seg vesentlig opp i løpet av 2010, i takt med at avkastningskravet på slike eiendommer falt.  Størst etterspørsel var det etter sentralt beliggende eiendommer med langsiktige leiekontrakter.
 • Boligmarkedet: Befolkningsveksten i Oslo-området er sterk og behovet for nye boliger tiltar.  Det er fortsatt et misforhold mellom boligproduksjonen og etterspørselen, noe som medførte en kraftig prisvekst gjennom 2010.  En rekke nye boligprosjekter hadde salgsstart og salget av nye boliger tok seg vesentlig opp, fra et lavt nivå i 2008 og 2009.

Marked

 • Utleie næringsbygg: Leieprisene for kontorbygg var svakt stigende gjennom hele 2010 og arbeidsmarkedet overrasket positivt.  Ledighetsnivået for kontorlokaler ble noe redusert gjennom året.  Det tar fortsatt tid før ledigheten reduseres.
  Leieprisene i lager- og logistikksegmentet har holdt seg godt i 2010.  Sentraliseringen innenfor segmentet fortsetter, med vektforskyvning i retning av nord- og sydkorridoren Gardermoen - Vestby.

Verdiutvikling og drift
Avkastning på porteføljen i 2010 var på 3%. Ved utgangen av 2010 er porteføljen verdsatt til NOK 1,2 mrd. Driften og vedlikeholdet av eiendommene har gått som planlagt og uten større problemer. Alle våre kontoreiendommer er for tiden tilnærmet fullt utleid.

Strategi
I løpet av 2010 utarbeidet Ferd Eiendom strategien for neste planperiode, som løper til og med 2013.  I strategien holdes det fast ved at forretningsområdets samlede engasjement skal trappes opp fra én til rundt tre milliarder kroner.  Prioriterte satsingsområder er boligutvikling og oppbygging av en portefølje av næringseiendommer som over tid gir løpende kontantstrømmer, hvor lager/logistikk- og kontorbygg prioriteres.  Gitt det betydelige utviklingsinnslaget i porteføljen, vil Ferd Eiendom i planperioden i hovedsak være en industriell eiendomsaktør.  Samtidig vil vi gjennom livsløpet til alle våre eiendomsinvesteringer jevnlig vurdere om vi er mest tjent med å avhende en eiendom, eller om vi skal utvikle den videre.

Organisasjon
Ferd Eiendom fullførte i 2010 prosessen med å tilpasse struktur, medarbeiderstab og arbeidsform til opptrappingen av forretningsområdets virksomhet.  Våren 2010 tiltrådte Geir Karlsen og Jacob Aars-Rynning som henholdsvis eiendomsanalytiker og prosjektleder.

Portefølje boligprosjekter

 • Tiedemannsbyen, Ensjø: I mai lanserte Tidemannsbyen DA første salgstrinn med til sammen 74 boenheter.  I oktober ble ytterligere ett salgstrinn med 48 enheter lagt ut.  I løpet av året solgte vi i alt 52 enheter til en samlet verdi på 164 mill. kroner.  Salgstakten er som den skal være i henhold til planen, og mottakelsen i markedet har vært god. Spesielt har rekkehusene vært populære.
  Byggestart ble igangsatt i januar 2011, og de første boenhetene vil være innflyttingsklare i april 2012.  Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skanska Bolig AS, som i 2008 gikk inn som partner i prosjektet.  Vår partner har en eierandel på 50 prosent i de tre første utbyggingstrinnene, som består av i alt rundt 650 boliger.  Prosjektet omfatter totalt rundt 1400 leiligheter og rekkehus/townhouses, og skal gjennomføres over en periode på fra ti til femten år.
 • Selvaag Pluss Eiendom KS: Selskapet – der Ferd Eiendom AS har vært partner siden 2005 – oppnådde et godt salg av leilighetene som ble lansert i 2010 på Nesttun (Bergen) og Tangen (Kristiansand).  De langsiktige fremtidsutsiktene for konseptet Selvaag Pluss vurderes som gode, og selskapet har planer om å lansere flere prosjekter i løpet av 2011.

Portefølje næringseiendom 

 • Eiendomsutvikling: Ferd Eiendom inngikk vinteren 2010 avtale med Skanska og Aibel AS om oppføring av nytt hovedkontor for Aibel i Hagaløkkveien 28, Kraglund Kontorpark i Asker.  Første byggetrinn består av 15.000 kvm kontor og 8.000 kvm parkering.  Byggestart var i mai 2010 og bygget vil bli ferdigstilt desember 2011.  I desember erklærte Aibel opsjon på ytterligere 5.700 kvm kontor i tilknytning til hovedbygget.  Byggestart for tilleggsbygget er planlagt til mai 2011, med ferdigstillelse i mai 2012.  Entreprenør er Skanska Norge AS.
  Totalt vil byggene huse til sammen om lag 1000 ansatte.
  Bygget blir et nytt og fremtidsrettet kontorlokale med vekt på miljø- og energieffektive løsninger. Blant annet vil jordvarme benyttes som oppvarmingskilde.  Bygget ligger i et attraktivt og veletablert kontorområde med god nærhet til offentlig kommunikasjon, blant annet Flytoget.
   
 • Lager/Logistikk: Ferd Eiendom har de siste årene investert i tre tomter beregnet for lager- og logistikkbygg på Vestby, Gardermoen og Mastemyr.  Til sammen har tomtene et utbyggingspotensial på rundt 150.000 kvm. 
  Vi har i løpet av året arbeidet med å kartlegge markedet og forberede oppføring av lagerbygg for leietakere.  Kartleggingen viser at det er behov for nye og effektive lagerbygg de neste årene. Tomten i Vestby er ferdig regulert og forberedende grunnarbeid planlegges iverksatt i 2. kvartal 2011.  Arbeidene med å reise bygningene kan starte etter hvert som avtaler med leietakere kommer på plass.

  Gardermoen arbeider vi sammen med Bergmoen AS og A/L Økern Torvhall for å vurdere muligheten for å etablere et nytt grossist-supermarked for matvarebransjen.  Den 133 mål store tomten i Gardermoen Næringspark er ligger svært gunstig plassert i forhold til både Oslo Lufthavn Gardermoen og de viktigste trafikkårene i området. Planlagt byggestart på tomten er 2012.

  Mastemyr: Arbeidet med områdeplanen pågår i Oppegård kommune, og ventes avsluttet i løpet av 2011.  Ferd Eiendom planlegger å bygge et kombibygg her på rundt 15.000 kvm. 
  Henrik Ibsensgate 4. Ferd Eiendom kjøpte i januar 2011 kontorbygningen Henrik Ibsensgate 4, en seksetasjers hjørnegård fra 1895 på til sammen vel 5.000 kvm inklusiv kjellerlokaler.  Eiendommen består i hovedsak av kontorer, samt forretningslokaler på gateplan. Utenriksdepartementet leier fra januar 2011 hele kontordelen.  Restaurant Havsmak leier størstedelen av forretningslokalene.
   
 • Utleie: Ferd Eiendoms portefølje utgjorde ved årets slutt ca. 70.000 kvadratmenter. Av det totale utleiearealet utgjør den tidligere tobakksfabrikken på Ensjø ca 55.000 kvadratmeter. Bygningsmassen defineres som prosjekteiendom, og leies ut frem til den rives, i takt med utbyggingen av boligprosjektet Tiedemannsbyen.  Denne utbyggingen vil finne sted over en periode på ti til femten år.  Lokalene var ved årsskiftet i det alt vesentlige utleid til lager og lett industri.

Portefølje utenlands
Ferd Eiendom har investert 25 millioner euro – tilsvarende litt over 200 millioner kroner – i Harbert Europe Real Estate Fund II, som har investert i eiendom i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Spania og Norge. Investeringsperioden er utløpt.  Fondet benyttet et svakt eiendomsmarked i 2009 til å gjøre flere større investeringer.  Disse har i løpet av 2010 hatt en verdiøkning på 22 prosent.
 
Fremtidsutsikter

 • Utleie næringseiendom: Leieprisfallet som inntraff etter finanskrisen har stanset, og vi ser en moderat leieprisvekst i attraktive områder.  Ferdigstillelse av flere prosjekter vil trolig medføre at ledighetsnivået opprettholdes i løpet av året, og gi begrenset mulighet for økning i leieprisene i 2011.
 • Kjøp og salg av næringseiendom: Vi forventer et høyere transaksjonsvolum i 2011 enn i 2010.  Ferd Eiendom arbeider løpende med å finne interessante investeringsmuligheter som faller innenfor strategien og tilfredsstiller vårt avkastningskrav.
 • Boligeiendom: Vi forventer et fortsatt sterkt boligmarked i Oslo de kommende årene. Utviklingen av Tiedemannsbyen sammen med Skanska Bolig vil være en viktig oppgave for Ferd Eiendom også i 2011 og årene fremover.  Det kan etter hvert bli aktuelt for Ferd Eiendom å satse på gode boligprosjekter i tillegg til Tiedemannseiendommen.

Subscribe to publications

If you would like to receive the Ferd Magazine (Norwegian) and/or annual and six-monthly reports when they are available, please complete the form below .

Unsubscribe

If you wish to cancel your subscription, please send an e-mail to post@ferd.no

All information will be treated in confidence. For further information please see Ferd's privacy policy.