Impact Management

Som sosial investor er de sosiale resultatene vår viktigste avkastning. Derfor jobber vi og porteføljeselskapene med å måle og forsterke den positive samfunnseffekten.

Holde “regnskap” på samfunnseffekten

Når samfunnseffekten ligger i kjernen av forretningsmodellen er det også nødvendig å “holde regnskap” på denne bunnlinjen, slik man gjør med økonomiske resultater. Målet er at selskapet kan vise tett sammenheng mellom sine aktiviteter og endringen de skaper. Deretter kan de vise at endringen de bidrar til er større eller bedre enn den ville vært uten selskapet. Dette gir troverdighet overfor interessenter, investorer og kunder, og også selve målgruppen.

Optimalisere samfunnseffekten – også ut i fra et kostnadsperspektiv

Ved å definere og måle samfunnseffekten får selskapene en større nærhet til de endringene de skaper, og de kan ta valg som forsterker denne effekten. Dermed kan de gjøre mer av det som skaper positiv effekt, og mindre av det som skaper negativ effekt. 

Der kommersielle aktører ønsker å maksimere profitt, ønsker en sosial entreprenør å få mest mulig sosial endring for hver krone.

Impact management handler derfor også om å utføre aktivitetene sine så effektivt som mulig. 

Endringsteori

Impact management er en systematisk og sirkulær prosess med definerte faser og aktiviteter. En endringsteori er et sentralt element som beskriver effekten selskapet ønsker å skape og sammenhengen mellom selskapets aktiviteter og denne effekten.

Endringsteorien bør være tett koblet til selskapets forretningsmodell for at det skal være sammenheng mellom skalering av selskapet og de sosiale resultatene.

Valg av sosiale indikatorer

Det å måle sosiale resultater er mye vanskeligere enn å måle økonomiske resultater, men  det er slett ikke umulig. Selskapene gjør et grundig arbeid i å finne indikatorer de kan måle på, som vil fortelle dem om endringene de ønsker å skape faktisk skjer. Det finnes mange indikatorbaser og standardiserte spørreskjemaer, som kan være nyttig i dette arbeidet.

Å arbeide tett med målgruppene er en forutsetning for å vite hva som gir god effekt og for å kunne forbedre tjenestene kontinuerlig.

Målgruppeinvolvering er derfor et viktig prinsipp i Impact Management.

Mer av det som skaper positiv effekt

Når man har strukturert arbeidet med å innhente data må dataene analyseres. Selskapet får ny innsikt som kan brukes til å forbedre tjenesten eller fornye salgsargumentene. Kanskje noen i målgruppen har ulik nytte av tjenesten? Eller kanskje tjenesten også har noen utilsiktede negative effekter? En økt forståelse for sammenhenger tillater deg å gjøre styrte endringer som forsterker det positive effekten du skaper, og reduserer den negative.