Fremtidig utvikling av Lysakerbyen

 • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\462 Strandveien 4-8 AS\Marked\21 Kommunikasjon\3d bilder Lysaker Tower\lysaker cam1.jpg
 • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\462 Strandveien 4-8 AS\Marked\21 Kommunikasjon\3d bilder Lysaker Tower\lysaker cam2.jpg
 • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\462 Strandveien 4-8 AS\Marked\21 Kommunikasjon\3d bilder Lysaker Tower\Lysaker_plan 1_diagram.jpg
 • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\462 Strandveien 4-8 AS\Marked\21 Kommunikasjon\3d bilder Lysaker Tower\render 1981.jpg
 • W:\Ferd Eiendom\3. Eiendommer\462 Strandveien 4-8 AS\Marked\21 Kommunikasjon\3d bilder Lysaker Tower\render 1996.jpg

Bærum og Oslo kommune har invitert grunneierne på Lysaker til å komme med innspill til veiledende plan om offentlige rom (VPOR) i Lysakerbyen. Ferd Eiendom svarer på invitasjonen med et innspill om høyhus som en løsning for å få til gode gang- og sykkelveier på sjøsiden av Lysaker.

I lys av økt fokus på knutepunktutvikling og økt utnyttelse ved sentrale kommunikasjonsknutepunkt foreslår Ferd Eiendom at det vurderes et høyhus – Lysaker Tårn - i Strandveien 4-8 av tre grunner:

 1. Gir mer areal til flere arbeidsplasser på eiendommen enn i dag, og derved enda bedre utnyttelse av alle de offentlige kommunikasjonsmidlene som finnes på Lysaker.

 2. Fremtidens Lysakerby trenger et signalbygg, et gjenkjennelig landemerke, for å skape variasjon i bylandskapet og samtidig frigjøre areal på bakken.

 3. Et høyhus vil kunne gi økte kvaliteter med mer åpenhet og plass på gateplanet til fotgjengere, syklende og andre som ferdes på Lysakerbyens sjøside.

For å oppnå denne åpenheten og ekstra plassen, og kunne etablere mer tilgjengelige og gode gang- og sykkelforbindelser, forutsetter vi i forslaget riving av deler av eksisterende bygg, og har lagt arealene i høyden, i form av et høyhus. Vi ønsker å tilrettelegge for fremtidsrettede arbeidsplasser og skissene viser altså en spennende mulighet som hele Lysakerbyen vil nyte godt av, hvis man i den videre utviklingen vil vurdere å satse på et høyhus ved et av Norges viktigste og største kollektivknutepunkt.

Hovedkvalitetene vi har lagt inn i planen for Lysaker Tårn er som følger:

 • Publikumsrettet fasade i første etasje som inviterer fotgjengere inn og mellom byggene for å komme raskest mulig til offentlig kommunikasjon som buss, tog og bane.

 • Skjermede solfylte plasser for fotgjengere, utadrettede funksjoner, og som samtidig er skjermet fra støy/trafikk.

 • Sømløs gangtrase mellom buss, tog, bane og båt på fotgjengernes premisser (delt byrom).

 • Grønnstruktur og parkmiljø som følger fotgjengertraséene, og bidrar både til å identifisere gangveiene og skape grønne årer i Lysakerbyen.

 • Prosjektet utvikles med tanke på energibesparende teknologi.

Eksisterende eiendomsmasse har fortsatt høy verdi i mange år fremover. Et høyhus må derfor bygges høyt nok for å økonomisk kunne forsvare riving av eksisterende bygningsmasse som alternativ til vedlikehold og rehabilitering sett i et langt perspektiv. Vi ser for oss minst 16 etasjer eller høyere, gjerne opp mot 24 etasjer som vist på skissene.

Forslaget er ment som et friskt, men seriøst, innspill til debatten om høyhus, om nødvendigheten av lønnsomt byggeri for å forsvare endringer av eksisterende situasjon, og skape god samfunnsøkonomi/avkastning på offentlige investeringer foretatt i knutepunkt og kommunikasjonsmidler.

Forslaget er ikke innsendt som reguleringsforslag til Bærum kommune.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.