Bærekraft

Vi vil gjøre en forskjell og bidra til utviklingen av fremtidens eiendomsbransje. Det gjør vi gjennom å vurdere prosjektenes miljøbelastning, sikre HMS og regeletterleving og ved å ta i bruk ny teknologi og innovative løsninger. Vi tar aktive grep innen sosial bærekraft og jobber med medvirkning for å oppnå gode resultater innenfor disse temaene.

I tillegg til økonomiske mål har alle våre prosjekter en miljøstrategi og tydelige miljømål.

Miljø og samfunnsansvar

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

For å konkretisere vår innsats innenfor bærekraft støtter vi oss til FNs bærekraftsmål og vi har tilsluttet oss Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vi støtter oss til de 10 kvalitetsprinsippene som en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder.

Gjenbruk

Gjenbruk og materialbruk

Ferd Eiendom er opptatt av at våre prosjekter utvikles med så lavt ressursbruk som mulig ved å ha fokus på anvendelse av resirkulerte materialer, lave avfallsmengder og aktiv bruk av kildesortering

Våre prosjekter skal skal bidra til en omstilling til lavutslippssamfunnet, i tråd med de politiske ambisjonene i Oslo kommune, nasjonalt og internasjonalt. Potensialet for ombruksmaterialer skal kartlegges i alle våre prosjekter slik at vi sparer materialressurser, reduserer klimagassutslipp, og reduserer avfallsmengder.

Energieffektive bygg

Energieffektive bygg

Vi anvender miljøklassifiseringssystemet BREEAM-Nor som sikrer at vi gjør en helhetlig tilnærming til de mange klima-og miljøtemaene når vi bygger nye prosjekter.
Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. Vi var først ut med å sertifisere et BREEAM-NOR kontorbygg, og vurderer miljøsertifisering i alle våre prosjekter. I tillegg vurderer vi byggets energikilde, bruk og arealeffektivitet. Vi utvikler prosjekter med høy energieffektivitet og sørger for at energi fra fornybare kilder anvendes i størst mulig grad. Vi foretar ansvarlige innkjøp med søkelys på å unngå økonomisk kriminalitet og brudd på arbeidsrettigheter og stiller krav til etterlevelse av etisk forretningsadferd i kontraktsforhold.

Grønn mobilitet

Grønn mobilitet

Ferd Eiendom har som stort og langsiktig eiendomsselskap mulighet til å foreta en helhetlig planlegging av større områder og samarbeide med kommunene i reguleringsprosesser for å skape skape fremtidens byer og lokalsamfunn. I områdeutvikling har vi fokus på grønne mobilitetsløsninger og har høye ambisjoner om å utvikle områder som genererer lite trafikk og utvikle nye løsninger innenfor grønn mobilitet.

I våre prosjekter skal det være mest attraktivt å gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk på hverdagsreiser. Vi jobber for å koble mobilitetspunkt til resten av byen, slik at beboere og besøkende får en sømløs og enkel kommunikasjon.

Prop-tech

Prop-tech

Våre fremtidige kunder skal være sikre på at vi har et bevisst forhold til miljø og teknologiske nyvinninger. Vi skal bygge gode bygg med driftssikre tekniske systemer som er lette å rengjøre og vedlikeholde.

Biologisk mangfold og helsefremmende bygg

Materialbruk og biologisk mangfold

Ferd Eiendom ønsker at våre prosjekter skal bidra til en bærekraftig bruk av økosystemer. Vi har derfor fokus på landskapsplanen i alle våre prosjekter slik at de lokale artsmangfoldet opprettholdes i størst mulig grad. Vi har og fokus på løsninger for grønne tak som tilrettelegges med stedegne plantearter. Vi ønsker at våre prosjekter skal ha en positiv innvirkning på våre kunders helse og velvære. Vi har derfor fokus på dagslysforhold, inneklima, interiørplaner og brukervennlighet i alle våre prosjekter. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom er noen av våre bidrag i byutviklingen når vi utvikler bolig- og kontorprosjekter.

FNs bærekraftsmål

For å konkretisere vår innsats innenfor bærekraft støtter vi oss til FNs bærekraftsmål og vi har tilsluttet oss Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vi støtter oss til de 10 kvalitetsprinsippene som en veiviser for hva man skal tenke på når man skal bygge eller etterspørre bærekraftige bygg og områder.

Gjenbruk og materialbruk

Ferd Eiendom er opptatt av at våre prosjekter utvikles med så lavt ressursbruk som mulig ved å ha fokus på anvendelse av resirkulerte materialer, lave avfallsmengder og aktiv bruk av kildesortering

Våre prosjekter skal skal bidra til en omstilling til lavutslippssamfunnet, i tråd med de politiske ambisjonene i Oslo kommune, nasjonalt og internasjonalt. Potensialet for ombruksmaterialer skal kartlegges i alle våre prosjekter slik at vi sparer materialressurser, reduserer klimagassutslipp, og reduserer avfallsmengder.

Energieffektive bygg

Vi anvender miljøklassifiseringssystemet BREEAM-Nor som sikrer at vi gjør en helhetlig tilnærming til de mange klima-og miljøtemaene når vi bygger nye prosjekter.
Ferd Eiendom arbeider kontinuerlig for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet. Vi var først ut med å sertifisere et BREEAM-NOR kontorbygg, og vurderer miljøsertifisering i alle våre prosjekter. I tillegg vurderer vi byggets energikilde, bruk og arealeffektivitet. Vi utvikler prosjekter med høy energieffektivitet og sørger for at energi fra fornybare kilder anvendes i størst mulig grad. Vi foretar ansvarlige innkjøp med søkelys på å unngå økonomisk kriminalitet og brudd på arbeidsrettigheter og stiller krav til etterlevelse av etisk forretningsadferd i kontraktsforhold.

Grønn mobilitet

Ferd Eiendom har som stort og langsiktig eiendomsselskap mulighet til å foreta en helhetlig planlegging av større områder og samarbeide med kommunene i reguleringsprosesser for å skape skape fremtidens byer og lokalsamfunn. I områdeutvikling har vi fokus på grønne mobilitetsløsninger og har høye ambisjoner om å utvikle områder som genererer lite trafikk og utvikle nye løsninger innenfor grønn mobilitet.

I våre prosjekter skal det være mest attraktivt å gå, sykle eller bruke kollektivtrafikk på hverdagsreiser. Vi jobber for å koble mobilitetspunkt til resten av byen, slik at beboere og besøkende får en sømløs og enkel kommunikasjon.

Prop-tech

Våre fremtidige kunder skal være sikre på at vi har et bevisst forhold til miljø og teknologiske nyvinninger. Vi skal bygge gode bygg med driftssikre tekniske systemer som er lette å rengjøre og vedlikeholde.

Materialbruk og biologisk mangfold

Ferd Eiendom ønsker at våre prosjekter skal bidra til en bærekraftig bruk av økosystemer. Vi har derfor fokus på landskapsplanen i alle våre prosjekter slik at de lokale artsmangfoldet opprettholdes i størst mulig grad. Vi har og fokus på løsninger for grønne tak som tilrettelegges med stedegne plantearter. Vi ønsker at våre prosjekter skal ha en positiv innvirkning på våre kunders helse og velvære. Vi har derfor fokus på dagslysforhold, inneklima, interiørplaner og brukervennlighet i alle våre prosjekter. God arkitektur, varige materialer og grønne uterom er noen av våre bidrag i byutviklingen når vi utvikler bolig- og kontorprosjekter.