INVESTERINGSSTRATEGI

Ferd Capital har tre investeringsmandater: unoterte selskaper, børsnoterte selskaper og special investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. I de privateide eller børsnoterte selskapene hvor vi har en betydelig eierpost er vi en langsiktig og aktiv investor med utgangspunkt i Ferds verdigrunnlag og fortrinn.

Investeringskriterier på tvers av mandatene:
 

 • Investeringsform: Egenkapital og gjeldsinstrumenter
 • Utviklingsfase for selskapsinvesteringene: Normalt forbi etableringsfasen og med forretningsmodell som har bevist sin levedyktighet. Det vil si selskaper i en ekspansjonsfase og mer modne og etablerte selskaper
 • Størrelse på investering: Normalt mellom 50 millioner og én milliard kroner.
 • Bransje: Stor bredde, men unngår bransjer hvor verdiskaping primært drives av enkeltfaktorer
 • Geografisk: Primært Norden, men fleksibilitet til å se på resten av Nord-Europa

 

Ferd Capital er en aktiv eier av våre porteføljeselskaper. På bakgrunn av dette vil vi ønske at vår investering gir formell rett til å påvirke selskapets utvikling.

Vi legger også vekt på å være blant de toneangivende eierne av våre selskaper. Vi vil derfor ha en betydelig andel av aksjene eller stemmene i hvert selskap. Når vi basert på eierandel ikke har full kontroll alene vil vi i privateide selskaper ofte ha aksjonæravtaler som regulerer samarbeidet med andre toneangivende eiere og som gir Ferd en tilstrekkelig grad av innflytelse.

I investeringsfasen er vi opptatt av å utvikle en god verdiskapingsplan hvor vi konkretiserer hva våre målsettinger med investeringen er, og hvordan vi skal nå disse. Vi opplever at en tett og åpen dialog med selskapets ledelse i evalueringsfasen gir det beste grunnlaget for en transaksjon som er vellykket for oss og eventuelle med-investorer, for selskapet og for selger.

Gjennom verdiskapingsplanen artikulerer vi vår eieragenda for langsiktig verdiskaping, og planen er førende for hvordan vi arbeider med selskapet i eierperioden.

I tillegg til å sørge for at selskapet har den rette styresammensetningen og ledergruppen for å gjennomføre eieragendaen, vil vi også ta en aktiv rolle i å tilføre porteføljeselskapet verdi gjennom å:

 • etablere incentivordninger for ledelsen som er rettet inn mot å skape aksjonærverdier
 • delta i spesifikke prosjekter, f.eks.
  • i selskapets strategiprosess
  • i forbindelse med finansiering og kapitalstruktur
  • i forbindelse med oppkjøp/fusjoner
  • i andre spesifikke operasjonelle prosjekter
 • gjennomføre jevnlige strategiske analyser for å sikre god forståelse for selskapets utfordringer og utviklingsmuligheter
 • gjennomføre forbedringsprosjekt eller turn-around prosesser når vi ser det som nødvendig
 • fasilitere tilgang til Ferds bredere nettverk, både internt i Ferd, i andre Ferd-eide virksomheter og eksternt
 • lede gjennomføringen av exit-prosesser som sikrer høyest mulige verdi og sikkerhet for gjennomføring

Ferd Capital investerer også i børsnoterte selskaper. Gjennom større minoritetsposter i utvalgte selskaper søker vi å støtte verdiskapningen ved å være en tydelig og langsiktig aksjonær.

Investeringsprosessen er tuftet på Ferd Capitals fundamentale selskapsanalyse, verdiskapningsplan og eieragenda. Målsetningen er å oppnå god, langsiktig absoluttavkastning.

Investeringene er i hovedsak strategiske og langsiktige, men vi vil også løpende ta hensyn til markedene vi opererer i. Grundig vurdering av selskapsspesifikk risiko kombineres med vurdering av finansmarkedenes prising og implisitte forventninger. 

Utøvelsen av vår eieragenda vil i børsnoterte selskaper variere betydelig. I noen tilfeller vil vi søke styreplass eller innta andre aktive roller, mens i andre tilfeller vil vi primært utøve vårt eierskap gjennom selskapets generalforsamling.

Ferd Special Investments er Ferds mest fleksible investeringsmandat. Mandatet skal utnytte Ferds konkurransefortrinn med å investere i spesielle situasjoner, enkeltselskaper eller markeder, hvor vi oppfatter et attraktivt forhold mellom forventet avkastning og underliggende risikoprofil. Det er ingen begrensninger hverken til sektor eller geografi, men de fleste investeringene vil likevel være innenfor sektorer og/eller regioner vi kjenner godt.

Ferd Special Investments kan gjøre investeringer innenfor alle typer kapitalinstrumenter og innenfor hele kapitalstrukturen, gjerne i kombinasjon.

Som hovedregel er investeringene finansielle. Eierskap utøves gjennom dialog med styre og ledelse eller gjennom partnere som igjen utfører aktivt eierskap mot selskapene.

En investering innenfor Special Investments kan over tid utvikle seg til å bli en investering innenfor enten det private eller det børsnoterte mandatet i Ferd Capital.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til post@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.