Investeringsstrategi

Målsetningen er å oppnå attraktiv risikojustert avkastning over tid, både i absolutt forstand og relativt til hedgefondmarkedet. Basert på hedgefondporteøfljens mandat, benyttes det ved måling av porteføljens relative avkastning en konservativ hedgefondindeks.

I sammensetningen av porteføljen legges det vekt på å velge fond som gjør porteføljen godt diversifisert på tvers av ulike strategier og faktorer som påvirker avkastningen. Ferd sin langsiktige kapital gjør oss også i stand til å investere på tvers av likviditetsspekteret avhengig av hvor vi anser de beste mulighetene for å være. Det tas også hensyn til Ferd sin betydelige eksponering mot  aksjerelatert risiko, og porteføljen vil normalt ha et relativt lavt innslag av fond  med signifikant nettoeksponering mot aksjemarkedet.

Ferd har over lengre tid hatt et samarbeid med Albourne Partners Limited, og deres ressurser benyttes aktivt i investeringsprosessen.

 

Investeringsprosess

Investeringsprosessen starter med en avkastningsanalyse av et stort utvalg fond. Nye interessante forvaltere identifiseres gjennom regelmessige "screeninger" basert på kvantitative faktorer, samt  eget nettverk.

I analyseprosessen vurderes fondets investeringsstrategi, mulighetsområde og avkastningspotensiale. Det legges også vekt på å analysere de historiske resultatene, med særlig fokus på å skille mellom avkastning som kan tilskrives ulike typer markedseksponering og avkastning som kan tilskrives forvalters dyktighet. Den historiske avkastningen vurderes også opp mot fondets nåværende karakteristika, hvor sentrale elementer er endringer i fondets investeringsstrategi og investeringsteam.  Fondets diversifiseringsegenskaper i forhold til den eksisterende porteføljen er også en viktig del av vurderingen.

Fondenes juridiske struktur og operasjonelle forhold hos forvalteren inngår også i seleksjonsprosessen.  Vi vurderer hvorvidt likviditetsbetingelsene som tilbys synes rimelige gitt fondets strategi, og hvorvidt verdivurderingsprinsippene som benyttes er tilfredsstillende. I tillegg utfører vår hedgefond rådgiver full operasjonell due diligence på samtlige fond som Ferd investerer i.

Abonner på publikasjoner

Hvis du ønsker å motta Ferdmagasinet og / eller årlige og halvårlige rapporter når de er tilgjengelige, kan du fylle ut skjemaet under

Økonomiske rapporter
Email
Nyheter
Ferdmagasinet
Post Email
Fornavn *
Etternavn *
Firma *
E-post *
Adresse *
Postnummer / Sted *
* Obligatoriske felter

Avslutte abonnement

Hvis du ønsker å avbestille abonnementet, kan sende e-post til oppsigelse@ferd.no
Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt. For ytterligere informasjon, vennligst se Ferds retningslinjer for personvern.